Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 16:12 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก   ระดับชั้น : อ.1
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 656 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1
เรื่อง หนูน้อยไปโรงเรียน เวลา 1 ชั่วโมง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อไปนี้
         1. ร่วมสนทนา พูดคุย กับเพื่อนและครูได้
         2. บอกชื่อห้องเรียน โรงเรียนได้
         3. บอกชื่อครูประจำชั้นได้
         4. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและครูได้
         5. ร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อนได้

 
สาระการเรียนรู้


1.  สาระที่ควรรู้
     1.1 ชื่อห้องเรียน / โรงเรียน
     1.2 ชื่อครูประจำชั้น
     1.3 ชื่อเพื่อนๆ (เด็กๆ แนะนำตัวเองและเพื่อนใหม่)
2. ประสบการณ์สำคัญ
     2.1 เคลื่อนไหว กระโดด โลดเต้น เล่นอย่างสนุก
     2.2 ร้องเพลง ปรบมือตามจังหวะอย่างสนุกสนาน
     2.3 ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และครูอย่างสนุก
     2.4 ทำกิจกรรมตามกำหนดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

 
กิจกรรมการเรียนรู้


     1. รับเด็กด้วยกิริยาท่าทางที่แสดงความเป็นมิตร เข้าใจเด็ก ให้ความเป็นกันเองกับเด็กด้วยการโอบกอด  ลูบศีรษะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นเมื่อมาโรงเรียน ทักทายผู้ปกครอง และเด็กเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน
     2. พาเด็กไปเข้าแถวเคารพธงชาติ ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
     3. พาเด็กเดินเข้าห้องเรียน แนะนำชื่อครู ทั้งชื่อจริง และชื่อเล่น โดยการบอกชื่อตนเองช้าๆ ชัดเจน  เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็ก เด็กๆ พูดตาม เช่น “คุณ … ครู … ชื่อ …” และถามชื่อเด็กเป็นรายบุคคล ทั้งชื่อเล่น ชื่อจริง เช่นกัน แล้วทักทายผู้ปกครองและเด็กเป็นรายบุคคล
     4. ให้เด็กบอกชื่อตัวเอง ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง หรือผู้ปกครองบอกแล้วกลับบ้าน (เด็กบางคนอาจมีปัญหา  ไม่อยากให้ผู้ปกครองกลับ ผู้ปกครองอาจอยู่ด้วยสักระยะหนึ่ง พอเด็กคุ้นเคยกับเพื่อน และครูจึงกลับ)
     5. จัดที่นั่งเด็กเป็นครึ่งวงกลม ครูนั่งที่จุดศูนย์กลาง
     6. ครูแนะนำและบอกให้เด็กทราบว่า ต่อไปนี้เราจะร่วมกันร้องเพลง “ยินดีที่พบกัน” จากสื่อทรูคลิกไลฟ์จากนั้นครูร้องให้นักเรียนฟัง 2 เที่ยว นักเรียนร้องตามครู และร้องพร้อมกัน พร้อมกับเคาะจังหวะ
     7. เด็กฟังครูบอกชื่อโรงเรียน จากนั้นเด็กพูดตามให้ชัดเจนถูกต้อง เช่น “โรงเรียนของเราชื่อ …” 
     8. เด็กฟังครูบอกชื่อชั้นเรียน จากนั้นให้เด็กบอกชื่อชั้นเรียน “ชั้นอนุบาลปีที่ 1”  ตามครูประจำชั้น
     9. เด็กแนะนำตนเองแนะนำชื่อเพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้กันหรือเพื่อนที่สนิทสนมกันบอกชื่อและแนะนำพี่เลี้ยง (ถ้ามี)         10. ครูและเด็กร่วมสนทนากันถึงประโยชน์ และความจำเป็นในการมาโรงเรียน โดยครูพยายามถามนำถึงประโยชน์ ความสำคัญ จำเป็น ที่ต้องมาโรงเรียน มาโรงเรียนดีและได้ประโยชน์อย่างไร พูดกระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญของการมาโรงเรียน แล้วช่วยกันสรุป เช่น
                  - มาโรงเรียนได้เล่นกับเพื่อน
                  - มาโรงเรียนได้ร้องเพลง ฟ้อนรำกับเพื่อนและครู
                  - มาโรงเรียนได้เล่นกิจกรรมสนุกๆ
                  - มาโรงเรียนได้เล่นของเล่นมากมาย
                  - มาโรงเรียนได้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสิ่งต่างๆ ตามต้องการ
                  - มาโรงเรียนได้รับประทานอาหารและขนมอร่อยๆ
                  - มาโรงเรียนได้นอนเป็นเวลา
                  - มาโรงเรียนได้เล่นเกมสนุก ตื่นเต้น
                  ฯลฯ

 
การวัดผลและประเมินผล


1. สังเกตพฤติกรรมของเด็ก ดังนี้
     1.1 การพูดคุยของเด็ก
     1.2 ความสนใจในการร่วมกิจกรรม
     1.3 การร้องเพลง ทำกิจกรรมตามกำหนด
2. สอบถาม
     2.1 ถามปัญหาต่างๆ
     2.2 ถามความรู้สึกที่เกิดขึ้น

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     1. เพลง “ยินดีที่พบกัน” จากสื่อทรูคลิกไลฟ์ ระดับชั้นอนุบาล
     2. กลอง
     3. ฉิ่ง

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้