Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 13:59 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สัตว์โลกน่ารัก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 12,440 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์โลกน่ารัก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีการเจริญเติบโตแบ่งเป็น 2 ช่วงอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ช่วงที่ดำรงชีวิตในน้ำ และช่วงที่ดำรงชีวิตบนบก
           สัตว์ปีก ส่วนใหญ่จะมีวงจรชีวิต 3 ระยะ คือ ไข่ Š ตัวอ่อน Š ตัวเต็มวัย
           สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีวงจรชีวิต 4 ระยะ คือ ตัวอ่อน Š ลูกอ่อน Šสัตว์วัยเด็ก Šตัวเต็มวัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ป. 5/5)
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ (K)
     2. เขียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดได้ (K)
     3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)
     4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A)
     5. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A)
     6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P)

 
สาระการเรียนรู้


วัฏจักรชีวิตของสัตว์
       - วัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
       - วัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก
       - วัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
     (1) ครูคลิปวีดิโอสารคดีเกี่ยวกับช้าง (Elephant) จากช่องรายการของทรูวิชั่นส์ ช่อง 559 True Explore 1 ซึ่งเป็นช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าช้าง เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทใด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ปีก หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
     (2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องวัฏจักรชีวิต

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นสร้างความสนใจ
     (1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้คำถาม เช่น
                - ช้างเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ
                - ช้างเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลัง
                - ช้างเกิดลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่
     (2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
2) ขั้นสำรวจและค้นหา
     (1) นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและสร้างฐานความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้
                 - วัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
                 - วัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก
                 - วัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
          ทั้งนี้ในแต่ละฐานความรู้ต้องมีแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์ตัวอย่างแสดงไว้ด้วย
     (2) แต่ละกลุ่มต้องศึกษาความรู้ในฐานของตนเองให้เข้าใจ แล้วจึงไปศึกษาความรู้ในฐานของกลุ่มอื่นจนครบทุกฐาน
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
     (1) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น
                   - วัฏจักรชีวิตของกบเป็นแบบใด
                   - วัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีกมีกี่ระยะ อะไรบ้าง
                   - คนเรามีวัฏจักรชีวิตเหมือนหรือแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เพราะอะไร
     (2) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม
4) ขั้นขยายความรู้
     (1) นักเรียนร่วมกันอภิปราย การนำความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
     (2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมคำแปลลงในสมุดส่งครู
5) ขั้นประเมิน
     (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามีครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ
     (2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไรบ้าง             
     (3) นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
     (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น
                   - สัตว์ชนิดใดบ้าง ขณะที่เป็นตัวอ่อนจะมีลักษณะแตกต่างจากตัวเต็มวัย
                   - ไก่ เป็ด มีวัฏจักรชีวิตเป็นแบบใด
                   - วงจรชีวิตของสัตว์ประเภทใดที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการวางไข่
                   - เราได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ขั้นสรุป
     นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยร่วมกันสรุปเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์

กิจกรรมเสนอแนะ
     นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสริมความรู้ สร้างแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ตามขั้นตอนดังนี้
                - เลือกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ตนเองสนใจมา 1 ประเภท
                - จัดทำแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่เลือก โดยการตัดภาพหรือวาดภาพของสัตว์ในแต่ละช่วงเวลาในวัฏจักรของชีวิต
                - เขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ในแต่ละช่วง และระยะเวลาการเจริญเติบโต
                - นำแผนภาพที่สร้างขึ้นออกมานำเสนอหน้าห้อง

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     1) คลิปวีดิโอสารคดีเกี่ยวกับช้าง (Elephant) จากช่องรายการของทรูวิชั่นส์ ช่อง 559 True Explore 1
     2) แผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์
     2) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
     3) สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น ป. 5 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
     4) แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป. 5 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้