Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 11:13 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Similarities V.S differences (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 2,828 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Similarities V.S differences (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Christmas presents เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     ความสามารถในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวโดยผ่านกระบวนการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่เน้นงานปฏิบัติซึ่งบูรณาการทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนเข้าด้วยกันนอกจากจะทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษแล้วยังทำให้นักเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย
 
สาระการเรียนรู้

ความรู้/k
     ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

ทักษะ/กระบวนการ / P
     กระบวนการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่เน้นงานปฏิบัติซึ่งบูรณาการทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าด้วยกัน

คุณลักษณะ / A
     1.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
     2.  ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

บูรณาการ
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) การจำแนกเสียง

สมรรถนะ
     1. ความสามารถในการสื่อสารพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
     2. ความสามารถในการคิด
          2.1  คิดวิเคราะห์จำแนกเสียงและท่าทาง
          2.2  คิดวิจารณญาณจำแนกเสียง ท่าทาง และการออกเสียงที่ถูกต้อง
          2.3  คิดวิพากษ์ตัดสินและให้เหตุผล
 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน
     1. สร้างความสนใจ (Warm up)
          1.1 นักเรียนดูภาพ คลิปวิดีโอ (คิดวิเคราะห์และคิดเปรียบเทียบ)
  http://www.trueplookpanya.com/new/tv_program_detail/57/1627/Web-za-:-Happy-Merry-Christmas/
          1.2 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักเรียน
     2. ฝึกปฏิบัติ (Practice)
          2.1 นักเรียนฟังดูเขียน สิ่งที่เหมือนและแตกต่างเทศกาลของไทยกับเจ้าของภาษา
          2.3 นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ ประโยคสนทนา
          2.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกออกเสียงคำศัพท์และประโยค
          2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำการ์ดอวยพร
     3. รายงานและนำเสนอ (Report)
           3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการ์ดวันคริสต์มาส
     4. ปรับปรุงการใช้ภาษาและบูรณาการ (Integration)
           4.1 นักเรียนร้องเพลงและพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

กิจกรรมรวบยอด
     5. ส่งเสริมความแม่นยำ (Fluency)
          5.1 นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของคริสต์มาส
          5.2 นักเรียนนำภาษาที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
     6. ประเมินผล (Evaluation)
          6.1 ประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมทั้งกิจกรรมรวม กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติ   งานกลุ่ม งานเดี่ยว
          6.2 ครูประเมินผลจากการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. บทอ่าน/ บทฟัง และคำถาม
     2. ตัวอย่างบัตรอวยพร Christmascard
     3.  แบบสอบ
    4.  http://www.trueplookpanya.com/new/tv_program_detail/57/1627/Web-za-:-Happy-Merry-Christmas/
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหอย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้