Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 21:21 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภัยธรรมชาติ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 4,681 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภัยธรรมชาติ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ประเภทของสารเสพติดร้ายแรง เวลา 2 ชั่วโมง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1.  อธิบายประเภทของสารเสพติดร้ายแรง
     2.  เขียนแผนภาพชนิดของสารเสพติด
     3.  เห็นความสำคัญและผลกระทบของการติดสารเสพติด 

 
สาระการเรียนรู้


1. ความรู้
     สารเสพติดร้ายแรง
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
     การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     1. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารเสพติด ที่พบในชีวิตประจำวัน    โดยครูใช้คำถาม ดังนี้
                  นักเรียนรู้จักสารเสพติดหรือไม่
                  นักเรียนรู้จักสารเสพติดอะไรบ้าง
                  นักเรียนรู้หรือไม่ว่าสารเสพติดนั้นมีโทษอย่างไร

ขั้นสอน
     1. ให้นักเรียนร่วมกันระบุชนิดของสารเสพติดที่นักเรียนรู้จัก โดยครูเป็นผู้สรุปคำตอบเป็นแผนภาพความคิด บนกระดาน
     2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วร่วมกันศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโทษและอันตรายของสารเสพติด ดังนี้                         1. ยาอี  ยาเลิฟ
                2. ยาไอซ์
          จากนั้นให้ทุกกลุ่มส่งผู้แทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มโดยครูคอยแนะนำเพิ่มเติม
     3. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของสารเสพติดร้ายแรง โดยครูใช้คำถาม ดังนี้
                  ยาอี ยาเลิฟ เมื่อเสพแล้วเกิดผลอย่างไร
                  ยาไอซ์มีลักษณะอย่างไร
                  ยาไอซ์มีลักษณะเหมือนกับสารเสพติดประเภทใด
                  ถ้าเสพยาไอซ์จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

ขั้นสรุป
     1. ครูสรุปความรู้ดังนี้ สารเสพติดร้ายแรงที่กำลังแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นมีหลายชนิด  ซึ่งทุกชนิดส่งผลให้สุขภาพของผู้เสพทรุดโทรมลง

 
การวัดผลและประเมินผล


1. วิธีการวัดและประเมินผล
     1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
     1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
     2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
     2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
     3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
              ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า
              ผ่าน  ผ่าน1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
     3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
               คะแนน  9-10  ระดับ    ดีมาก
               คะแนน  7-8    ระดับ    ดี
               คะแนน  5-6    ระดับ    พอใช้
               คะแนน  0-4    ระดับ    ควรปรับปรุง

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     1. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโทษและอันตรายของสารเสพติด
     2. ภาพประเภทของสารเสพติดชนิดต่าง

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหอย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้