Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 10:24 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ดนตรี-นาฏศิลป์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 11,562 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรี-นาฏศิลป์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง เรื่องตำนานลักษณะเครื่องดนตรีไทยและฝึกเล่นเครื่องดนตรีไทย เวลา 1 ชั่วโมง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. นักเรียนสามารถ บอกชื่อเครื่องดนตรีไทยได้
     2. นักเรียนสามารถบอกลักษณะวงดนตรีไทยได้

 
สาระการเรียนรู้


     เครื่องดนตรีไทยมีชื่อเรียกตามเสียงที่ได้ยิน ลักษณะที่มองเห็น ชื่อการละเล่น  และตำนาน  หรือที่มา  เมื่อบรรเลงเป็นวง มีความไพเราะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 
กิจกรรมการเรียนรู้


     1. นักเรียนร้องเพลง  มารยาทดี  และทำท่าการไหว้เพื่อนประกอบเพลง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน 
     2. นักเรียนดูรูปเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ และให้ช่วยกันบอกชื่อเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
     3. ครูอภิปรายถึงที่มาของดนตรีว่า   มีมาตั้งแต่โบราณ เสียงดนตรีมาจากเสียงที่เกิดขึ้นตามรรมชาติก่อน  เมื่อนำเสียงธรรมชาติมาจัดให้มีจังหวะและท่วงทำนองก็กลายเป็น   เสียงดนตรี จากนั้น ให้นักเรียนยกตัวอย่างเสียงจากธรรมชาติ เช่น  เสียงฝนตก ฟ้าร้อง  ลมพัด น้ำตก นกร้อง  เป็นต้น
     4. นักเรียนศึกษาที่มาของดนตรีจากใบความรู้ แล้วช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง ที่มาของดนตรี
     5. นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับที่มาของดนตรีและประวัติดนตรีไทย  จากใบความรู้
     6. นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง ประวัติดนตรีไทยในสมัยต่าง ๆ
     7. นักเรียนบอกชื่อและประเภทของเครื่องดนตรีไทยที่กำหนดให้  เครื่องดนตรีไทย แล้วนำเสนอ   ผลงานที่หน้าชั้น
     8. นักเรียนอภิปรายกลุ่มว่า จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง ดนตรีไทย ไปใช้    ประโยชน์ใน  ชีวิตประจำวันได้อย่างไร  สรุปผลการอภิปรายและเขียนเป็นแผนผังความคิด แล้วนำเสนอ ผลงานที่หน้าชั้น
     9. ครูสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและประวัติเครื่องดนตรีไทย  นักเรียนตอบคำถาม

 

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีวัดผล
     1.   ตรวจผลงาน
     2.  ทักษะกระบวนการ
     3.  ทักษะกระบวนการกลุ่ม
     4.  การนำเสนอผลงาน
เครื่องมือวัดผล
     1.  ใบกิจกรรม
     2.  แบบประเมินทักษะกระบวนการ
     3.  แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม
     4.  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
เกณฑ์การประเมินผล
     1. เกณฑ์การประเมินด้านความรู้และผลงานนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
     2. เกณฑ์การประเมินการนำเสนอ และการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ80
     3. เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     1. ใบความรู้
     2. รูปภาพเครื่องดนตรีไทย

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหอย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้