Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 16:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สำนวนไทย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 23,906 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สำนวนไทย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง คำพังเพย สุภาษิต เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     สำนวน สุภาษิต คำพังเพย เป็นลักษณะของภาษาไทยที่มีความคล้ายคลึงกัน ผู้เรียนต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต—
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 
ตัวชี้วัด
     ท 4.1  ป.6/6  วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
     วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตได้

 
สาระการเรียนรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
     สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
     ผญา

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

     1) ทักษะการสังเกต 
     2) ทักษะการวิเคราะห์
     3) ทักษะการแปลความ 
     4) ทักษะการเปรียบเทียบ
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


     1. มีวินัย 
     2. ใฝ่เรียนรู้
     3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่ 1  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง ถ้อยคำสำนวน
ขั้นที่ 1  ความเข้าใจความหมายของคำว่าสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
         สื่อการเรียนรู้   :   สื่อเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา  คลังความรู้ ภาษาไทย ป.6 เรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
     1. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของคำว่าสำนวน สุภาษิต และคำพังเพยว่าเหมือนหรือมีข้อแตกต่างกันอย่างไรจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา  คลังความรู้ภาษาไทย ป.6 เรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
     2. ครูสรุปความหมายของสำนวน สุภาษิต  และคำพังเพยให้นักเรียนทราบอีกครั้ง
     3. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของสำนวน สุภาษิต และคำพังเพยไทยว่ามีความหมายว่าอย่างไรจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา  คลังความรู้ภาษาไทย ป.6 เรื่องสำนวนไทย 

ขั้นที่ 2  นำไปใช้ 
          สื่อการเรียนรู้   :  ดอกไม้ประดิษฐ์
     1. จากนั้นให้นักเรียนออกมาหยิบดอกไม้ประดิษฐ์ คนละ 1 ดอก และให้นักเรียนที่หยิบดอกไม้สีเดียวกันรวมกลุ่มกันอ่านคำที่ติดอยู่หลังดอกไม้แต่ละดอกให้ถูกต้องและชัดเจน จากนั้นช่วยกันเรียงลำดับคำตามความเห็นของสมาชิกกลุ่ม
     2. ครูให้นักเรียนสังเกตการเรียงลำดับคำจากดอกไม้ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้ในประเด็นที่กำหนด ดังนี้  กลุ่มคำหรือประโยคที่อ่านมีลักษณะอย่างไร มีความหมายหรือไม่ อย่างไร
     3. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสรุปความรู้ ว่ากลุ่มดอกไม้สีอะไร มีลักษณะเป็นข้อความชนิดใด สุภาษิต หรือ  คำพังเพย
     4. ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายว่า ข้อความที่เรียงลำดับคำอย่างถูกต้องจากดอกไม้สีต่างๆ จัดเป็นคำพังเพยและสุภาษิตที่มีการใช้สื่อสารในภาษาไทย

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นที่ 3  วิเคราะห์
          สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   : สื่อเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา,แหล่งความรู้อื่นๆ 
     1. ครูให้นักเรียนรวบรวมคำพังเพย และสุภาษิต ลงในสมุดบันทึก จากนั้นเขียนความหมาย พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
     2. นักเรียนวิเคราะห์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของความหมายและการใช้คำพังเพยและสุภาษิต
     3. ครูกำหนดคำพังเพย และสุภาษิตบนกระดานหน้าชั้นเรียน เช่น     ฝนทั่งให้เป็นเข็ม     สองหัวดีกว่าหัวเดียว   จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตามประเด็นที่ครูกำหนด ดังนี้
            1) บอกลักษณะการใช้
            2) แต่งประโยค เพื่อช่วยอธิบายความหมายการใช้ที่เหมาะสม
     4. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

ขั้นที่ 4  สังเคราะห์
          สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 1.1
     1. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง คำพังเพยและสุภาษิต เสร็จแล้วให้นำส่งครูตรวจ

ขั้นที่ 5  ประเมินค่า
          สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —
     1. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ของการใช้คำพังเพย และสุภาษิต
     2. นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการใช้คำพังเพย และสุภาษิต โดยครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความถูกต้องและเหมาะสม

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     1) สื่อเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา  คลังความรู้ ภาษาไทย ป.6 เรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
     2) ดอกไม้ประดิษฐ์
     3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง คำพังเพยและสุภาษิต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหอย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้