Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 14:39 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 6,561 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ในประเทศไทย เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมาจากปัจจัย 2 ประการ คือ จากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     มฐ.ส 5.2 ป.6/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลดีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
     1.  อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในประเทศไทย (K)
     2.  จำแนกหรือคืนหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน (P)
     3.  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และหาแนวทางแก้ไขป้องกันหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ(A

 
สาระการเรียนรู้

1. ความรู้
     สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
     การจำแนก การแก้ปัญหา การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
 
กิจกรรมการเรียนรู้

     1. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์จาก เวปไซด์ ทรูปลูกปัญญา เรื่องดังต่อไปนี้
         - ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
         - ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมรอบตัว
         - สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
         - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในประเทศไทย แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังนี้
         - สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใด
         - แต่ละสาเหตุปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
         - ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
     3. ครูให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางป้องกัน หรือหาแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่สืบเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ร่วมกัน โดยวิเคราะห์และอภิปราย นำเสนอหน้าชั้นเรียน
     4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
           ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยมาจากปัจจัย 2 ประการ คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์
     5. นักเรียนทำแบบทดสอบ ร่วมกันวิเคราะห์
 
การวัดผลและประเมินผล

     1. วิธีการวัดและประเมินผล
           -  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
     2. เครื่องมือ
           -  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
           -  แบบทดสอบ
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     1. วีดีทัศน์จาก เวปไซต์ทรูปลูกปัญญา
     2.  แบบทดสอบจากเวปไซต์ทรูปลูกปัญญา

 

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหอย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้