Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 1:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วันเปิดเรียนครั้งแรก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : บุคคลและสถานที่แวดล้อม   ระดับชั้น : อ.2
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,258 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วันเปิดเรียนครั้งแรก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เรื่อง ห้องเรียนของหนู คุณครูของฉัน เพื่อนกันนะเรา เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     เนื่องจากเป็นวันเปิดเรียนครั้งแรก นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับครู ครูควรแสดงกิริยาอาการให้เด็กเข้าใจว่า ครูใจดี  มีเมตตา มีความเป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางควรแสดงความเป็นกัลยาณมิตรให้เด็กมีความรู้สึกว่าเป็นพ่อ เป็นแม่ของเด็ก  กระทำตนให้เป็นที่พึ่งของเด็กให้ได้ ให้เขารู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับครู พยายามอย่าให้เด็กรู้สึกกลัวเป็นอันขาด  เพราะนั้นคือสาเหตุที่จะทำให้เด็กไม่อยากมาโรงเรียน แม้วันแรกก็ให้เด็กเข้าใจว่า ครูคนนี้คือที่พึ่งของเขา ทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงธรรมชาติและวุฒิภาวะของเด็กเป็นสสำคัญ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาการจัดกิจกรรมตามมา
     แม้เด็กส่วนใหญ่จะเคยเรียนรู้ อยู่ร่วมกันมาแล้ว แต่เนื่องจากได้หยุดไปหลายวันเด็กห่างเหินกันไป และต้องการให้เด็กได้แสดงออกด้านการพูดสื่อสาร จึงควรให้เด็กแนะนำตนเอง และเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันเป็นประจำ (เพื่อนสนิท)  การแนะนำตนเองนั้น บางคนอาจอาย ไม่กล้าแนะนำ ครูพยายามแนะนำเป็นแบบอย่าง และให้คนที่กล้าแนะนำตนเองให้เพื่อนเห็น จากนั้นเด็กจะเกิดความกล้าเอง ถ้าคนใดมีปัญหา ไม่กล้าจริงๆ ครูก็อย่าเคี่ยวเข็ญ เพราะจะทำให้เด็กเกิดความกลัวได้ ทุกกิจกรรมต้องค่อยเป็นค่อยไป
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     - เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อไปนี้
     - ร่วมสนทนา พูดคุย กับเพื่อนและครูได้
     - บอกชื่อห้องเรียน โรงเรียนได้
     - บอกชื่อครูประจำชั้นได้
     - รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและครูได้
     - ร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อนได้

 
สาระการเรียนรู้

๑.  สาระที่ควรรู้
     ๑.๑  ชื่อห้องเรียน / โรงเรียน
     ๑.๒  ชื่อครูประจำชั้น
     ๑.๓  ชื่อเพื่อนๆ (เด็กๆ แนะนำตัวเองและเพื่อนใหม่)
๒.  ประสบการณ์ สสำคัญ
     ๒.๑  เคลื่อนไหว กระโดด โลดเต้น เล่นอย่างสนุก
     ๒.๒  ร้องเพลง ปรบมือตามจังหวะอย่างสนุกสนาน
     ๒.๓  ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และครูอย่างสนุก
     ๒.๔  ทำกิจกรรมตามกำหนดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
 
กิจกรรมการเรียนรู้


     ๑. ครูทักทายผู้ปกครองและเด็กเป็นรายบุคคล
     ๒. ครูแนะนำตัวเอง โดยบอกชื่อจริง ชื่อเล่นสนามสกุลครูให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็ก
     ๓. ให้เด็กบอกชื่อตัวเอง หรือผู้ปกครองบอกแล้วกลับบ้าน (เด็กบางคนอาจมีปัญหา ไม่อยากให้ผู้ปกครองกลับ   ผู้ปกครองอาจอยู่ด้วยสักระยะหนึ่ง พอเด็กคุ้นเคยกับเพื่อน และครูจึงกลับ)
     ๔. จัดที่นั่งเด็กเป็นครึ่งวงกลม ครูนั่งที่จุดศูนย์กลาง
     ๕. ครูแนะนำและบอกให้เด็กทราบว่า ต่อไปนี้เราจะร่วมกันร้องเพลง “โรงเรียนของฉัน” จากนั้นครูร้องให้นักเรียนฟัง ๑ เที่ยว นักเรียนร้องตามครู และร้องพร้อมกัน พร้อมกับเคาะจังหวะ
     ๖. เด็กฟังครูบอกชื่อโรงเรียน จากนั้นเด็กพูดตามให้ชัดเจนถูกต้อง เช่น บอกว่า “โรงเรียนของเราชื่อ ... ”
     ๗. เด็กฟังครูบอกชื่อชั้นเรียน จากนั้นให้เด็กบอกชื่อชั้นเรียน “ชั้นอนุบาลปีที่ ๒” ตามครูประจำชั้น
     ๘. เด็กแนะนำตนเอง แนะนำชื่อเพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้กันหรือเพื่อนที่สนิทสนมกัน บอกชื่อและแนะนำพี่เลี้ยง
     ๙. ครูและเด็กร่วมสนทนากันถึงประโยชน์ และความจำเป็นในการมาโรงเรียน โดยครูพยายามถามนำถึงประโยชน์  ความสำคัญ จำเป็นที่ต้องมาโรงเรียน มาโรงเรียนดีและได้ประโยชน์อย่างไร แล้วช่วยกันสรุป               

 
การวัดผลและประเมินผล


๑. สังเกตพฤติกรรมของเด็ก ดังนี้
     ๑.๑  การพูดคุยของเด็ก
     ๑.๒  ความสนใจในการร่วมกิจกรรม
     ๑.๓  การร้องเพลง ทำกิจกรรมตามกำหนด
๒. สอบถาม
     ๒.๑  ถามปัญหาต่างๆ
     ๒.๒  ถามความรู้สึกที่เกิดขึ้น

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. สื่อทรูปลูกปัญญา
     2. นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
     3. เพลง “โรงเรียนของฉัน”
     4. กลอง
     5. ฉิ่ง
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหอย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้