Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 14:24 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 4,043 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

      การศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ จะทำให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนาและเห็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งควรน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

         ส 1.1  ป.3/5  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

        

         จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมาย ความสำคัญของพระรัตนตรัย และหลักธรรมโอวาท 3 ได้
  2. บอกหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือได้
  3. ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้

 
สาระการเรียนรู้

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
      1. พระรัตนตรัย
          - ศรัทธา
      2. โอวาท 3
           1) ไม่ทำชั่ว 
               - เบญจศีล
          2) ทำความดี

    - เบญจธรรม        

    - สติ – สัมปชัญญะ

    - สังคหวัตถุ 4                                            

    - ฆราวาสธรรม 4  
              - อัตถะ 3 (อัตตัตถะ ปรัตถะ อุภยัตถะ)
              - กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
              - มงคล 38
               > รู้จักให้
               > พูดไพเราะ
               > อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

      3) ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา)

 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 
    - ทักษะการคิดวิเคราะห์
    - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
    - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    - กระบวนการปฏิบัติ
    - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย
  2. ใฝ่เรียนรู้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน
  4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

        (วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw)    นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 ชั่วโมงที่ 1

  1. ครูถามนักเรียนว่า พระรัตนตรัย คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

  2. ครูอธิบายความรู้เรื่อง พระรัตนตรัย ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จากนั้นสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

  3. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพระรัตนตรัย และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย

  4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง เรียนรู้พระรัตนตรัย โดยตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน

 

 ชั่วโมงที่2-3

  1. ครูอธิบายความรู้เรื่อง โอวาท 3 ให้นักเรียนฟัง

  2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-8 ตามลำดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน

  3. ครูให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้

    1) หมายเลข 1       ศึกษาความรู้เรื่อง     เบญจศีล

    2) หมายเลข 2       ศึกษาความรู้เรื่อง     เบญจธรรม

    3) หมายเลข 3       ศึกษาความรู้เรื่อง     สติสัมปชัญญะ

   4) หมายเลข 4       ศึกษาความรู้เรื่อง     สังคหวัตถุ 4

   5) หมายเลข 5       ศึกษาความรู้เรื่อง     ฆราวาสธรรม 4

   6) หมายเลข 6       ศึกษาความรู้เรื่อง     อัตถะ

   7) หมายเลข 7       ศึกษาความรู้เรื่อง     กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

   8) หมายเลข 8       ศึกษาความรู้เรื่อง     มงคล 38

โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

  4. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ศึกษาแล้วให้กลับ เข้าสู่กลุ่มบ้าน แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยให้ซักถามเพื่อนในกลุ่ม จนมีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

  6. นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง โอวาท 3 โดยให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน

  7. ครูและนักเรียน

 

 ชั่วโมงที่4

  1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

  2. ครูอธิบายความรู้เรื่อง ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักธรรม จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอนแปดกลุ่มสาระวิชา True ปลูกปัญญา

  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้าง แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

  5. ครูให้นักเรียนทุกคนทำบัตรบันทึกความดีของตนเอง พร้อมวิเคราะห์ความดีที่กระทำว่า ตรงกับหลักธรรมข้อใด

  6. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน

  7. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ เพื่อนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โอวาท 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
  ตรวจใบงานที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 1.2   ใบงานที่ 1.2  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินบัตรบันทึกความดีของฉัน  แบบประเมินบัตรบันทึกความดีของฉัน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินการนำเสนอผลงาน  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์