Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 8:06 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

คุณธรรม (แนวประยุกต์ของโรงงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : อ.1
โพส : วันที่ 28 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 7,700 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณธรรม (แนวประยุกต์ของโรงงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1
เรื่อง เสริมสร้างการทำความดี เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของการอยู่ร่วมสังคม คุณธรรมส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยนับเป็นความสำเร็จในการพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของมนุษย์ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้ครบถ้วน สมบูรณ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     - เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย
     - เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
     - เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน คือ ร่างกาย   อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
     - เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยชั้นเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

 
สาระการเรียนรู้

     การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตทำให้สถาบันครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการปลูกฝังคุณงามความดีและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
 
กิจกรรมการเรียนรู้


     ๑. ครูได้นำนิทานคุณธรรมจริยธรรมไปเล่าให้เด็กๆได้ฟังในกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น
          - กิจกรรมเสริมประสบการณ์
          - กิจกรรมเสรีก่อนนอนกลางวัน
          - โอกาสต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและอยู่ในบรรยากาศของความสนใจโดยสอดแทรกพฤติกรรมที่ดีงามที่ดีงามที่ครูต้องการให้เด็ก ๆ เปลี่ยนพฤติกรรมไว้ในตัวละครของนิทานเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ติดต่อกัน โดยกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นใน ๑๒ ประการ ได้แก่
                 - ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
                 - กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
                 - มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
                 - มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
                 - ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
                 - ช่วยเหลือตนเองให้เหมาะกับวัย
                 - รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
                 - อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                 - ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
                 - มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
                 - มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
                 - มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

 
การวัดผลและประเมินผล


     ๑. สวัสดีคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ในตอนเช้าและตอนเย็น
          - สวัสดีคุณครูทั้งเช้าและเย็น
          - พูดจาสุภาพไพเราะ
          - มีระเบียบวินัยในตนเอง
          - ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนได้
          - เอื้อเฟื้อแบ่งปัน
          - สามารถมาโรงเรียนโดยความสมัครใจ

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     ๑. สื่อทรูปลูกปัญญา
     ๒. นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม
     ๓. นิทานคุณธรรมเสริมสร้าง จริยธรรม

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหอย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้