Log in | วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 | 14:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 27 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 8,880 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การอ่านเสริมเพิ่มความรู้ (อ่านบทร้อยกรอง) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรืออ่านเสริมบทเรียน จะช่วยให้นักเรียนรักการอ่านและเกิดนิสัยรักการอ่านตามมา  และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     
๑. อ่านเรื่องที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
     ๒. ตั้งและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

 
สาระการเรียนรู้


     ๑. การอ่านเรื่องที่กำหนดอย่างถูกต้อง
     ๒. การตั้งและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     ๑. อ่านบทร้อยกรองจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙  อีกครั้ง  แล้วสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับบทร้อยกรองว่ามีลักษณะอย่างไร  มีคำสัมผัสคล้องจองอย่างไร
     ๒. ให้นักเรียนดูวีดีโอ เรื่อง บทร้อยกรองและบทอาขยาน ตอน  2  ในเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา      แล้วถามว่าเป็นบทร้อยกรองอะไร  (กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี  ๑๑  หรือกลอนหก) ให้สังเกตหลักการอ่านว่าบทร้อยกรองแต่ละประเภทมีหลักการอ่านอย่างไร  (http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/27872-040197/)

ขั้นสอน
     ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามหลักการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative  Learning)  คือให้มีการคละความสามารถระหว่าง  เก่ง  กลางและอ่อน กลุ่มละ ๔  คน
     ๒. นักเรียนดูแผนภูมิบทร้อยกรองเรื่อง  “ขนมแม่เอ๊ย.....”  ที่ครูนำมาจากท้ายบทเรียน หน้า  ๘  และพิมพ์ลงในกระดาษแจกนักเรียนทุกคน  แล้วช่วยกันแบ่งวรรคตอนหรือแบ่งจังหวะ การอ่าน  โดยใช้ดินสอดำขีดแบ่งลงในบทร้อยกรอง  ครูอธิบายเสนอแนะเพิ่มเติม
     ๓. แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการอ่านบทร้อยกรอง ว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุตามจุดประสงค์จากการอ่าน
     ๔. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองธรรมดาพร้อมกัน  ๑  เที่ยว
     ๕. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะตามครู  ๑  เที่ยว  จากนั้นฝึกอ่านกันเอง
     ๖. นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของบทร้อยกรอง  “ขนมแม่เอ๊ย....”  และข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองนี้  แล้วช่วยกันเขียน  เรียบเรียงเป็นร้อยแก้วลงในใบกิจกรรม
     ๗. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรอง “ขนมแม่เอ๊ย....” ให้เพื่อน ๆ  ฟัง
     ๘. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

ขั้นสรุป
     ๑. ร่วมกันสรุปบทร้อยกรองและสร้างองค์ความรู้ในรูปแผนที่ความคิด และครูร่วมสรุปด้วยการถามนำเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า
                     ๑)     บทร้อยกรองที่นำมาอ่านนี้เป็นบทร้อยกรองประเภทใด
                     ๒)    ใจความสำคัญของบทร้อยกรองนี้คืออะไร
                     ๓)      การอ่านทำนองเสนาะมีประโยชน์อย่างไร
     ๒. ครูถามนำเพื่อบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นถามว่า
                     - นักเรียนคิดว่า  ขนมไทยมีประโยชน์หรือไม่  อย่างไร
                     - นักเรียนคิดว่า  การจะทำขนมไทยให้ดี  มีประโยชน์ควรทำอย่างไร
                     - นักเรียนคิดว่า  เรื่องขนมแม่เอ๊ย..... ให้ข้อคิด  และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่
                     - เราควรเลือกทำขนมอย่างไร  จึงจะเกิดประโยชน์
                     - นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
                     - ถ้านักเรียนปฏิบัติตามเนื้อหาในเรื่องนี้จะทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

 
การวัดผลและประเมินผล


. วิธีการวัดและประเมิน
     
๑.๑  สังเกต
          ๑.๑.๑ การอ่านออกเสียง
          ๑.๑.๒ การตอบคำถาม การซักถาม
          ๑.๑.๓ ความสนใจในการเรียน
          ๑.๑.๔ กระบวนการทำงาน
     ๑.๒ ตรวจผลงาน
          ๑.๒.๑  สมุดงาน/แบบฝึกหัด
          ๑.๒.๒ ใบกิจกรรม
          ๑.๒.๓  แบบทดสอบ
.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
     ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านทำนองเสนาะ
     ๒.๒ ใบกิจกรรม
     ๒.๓  แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
.เกณฑ์การวัดและประเมินผล
     ใช้การผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     ๑. แถบบันทึกเสียง
     ๒. บทอ่านเสริมบทเรียน
     ๓. เว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้