Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 14:23 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 27 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 6,351 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การอภิปรายข้อคิดในบทเรียนและคัดลายมือ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การอ่านอย่างพินิจพิจารณา  ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  แล้วอภิปราย
แสดงความเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด  เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการอ่าน  เมื่ออภิปรายและคิดวิเคราะห์แล้วสามารถเขียนความคิดเห็นนั้นให้คนอื่นรับรู้  ยิ่งถือว่าเป็นการนำทักษะทางภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์  การคัดลายมือเป็นการฝึกทักษะการเขียนและส่งเสริมให้นักเรียนรักภาษาไทย    ยิ่งขึ้น
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     ๑. บอกเหตุผลของการกระทำของตัวละครในบทเรียนได้
     ๒. ประเมินการกระทำของตัวละครในบทเรียนได้
     ๓. กำหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ได้จากบทเรียนได้
     ๔. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนและสรุปเป็นข้อคิดเห็นได้
     ๕. คัดลายมือได้ถูกต้อง  สวยงาม

 
สาระการเรียนรู้


     ๑.  การบอกเหตุผลของการกระทำของตัวละครในบทเรียน
     ๒. การประเมินการกระทำของตัวละครในบทเรียน
     ๓. การกำหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ได้จากบทเรียน
     ๔.การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนและสรุปเป็นข้อคิดเห็น
     ๕.การคัดลายมือ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     ครูยกแผนภูมิบทร้อยกรองให้นักเรียนอ่าน  แล้วร่วมกันวิจารณ์  ซึ่งเนื้อหาบทร้อยกรองมีดังนี้
          
     นักเรียนแสดงความคิดเห็น  ในประเด็นต่อไปนี้
                            - วัสดุ หรือเครื่องมือที่ใช้ทำ
                            - วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำ
                            - คุณค่าทางอาหาร
                            - เกี่ยวข้องกับประเพณีอะไรหรือไม่
                            ฯลฯ

ขั้นสอน
     ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน  โดยครูสุ่มถามนักเรียนบางคนเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทย  คุณค่าขนมไทย  การทำขนมไทย  ขนมไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้อะไรบ้าง
     ๒. ครูถามนำเพื่อให้นักเรียนประเมินการกระทำของตัวละครในเรื่อง
     ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่ม(กลุ่มเดิม)  ร่วมกันคิดและวิเคราะห์ว่าตัวละครในเรื่องกระทำอะไรให้ประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและการเรียนรู้ของเราอย่างไร
     ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มสมมติสถานการณ์ว่า  ถ้าตนเองเป็นตัวละครในเรื่อง แล้วจะปฏิบัติตนอย่างไร  โดยเขียนตอบลงในสมุดนำมาเสนอผลงานหน้าชั้น  เช่น  อาจเขียนขึ้นต้นได้ดังนี้
             ถ้าหากฉันเป็น.................................................ฉันจะ.............................................................. 
     ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์กำหนดแนวปฏิบัติตนที่ได้จากเนื้อเรื่องในบทเรียนเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมกันสรุปข้อวิเคราะห์แล้วเขียนเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
     ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงผลงานนักเรียนไว้บนป้ายนิเทศผลงานนักเรียน
     ๗. นักเรียนแต่ละคนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน  โดยเขียนลงในใบกิจกรรม และให้แทรกหลักธรรมหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย
     ๘. นักเรียนคัดเลือกตอนที่ตนเองชอบแล้วคัดลายมือ   โดยทำลงในใบกิจกรรม
     ๙. นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่  ๑  ข้อ  ๔  หน้า  ๙

ขั้นสรุป
     ๑. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น
     ๒. ครูแนะนำให้นำแนวคิดเห็นเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยเฉพาะการทำงานต่างๆ ว่าควรนำไปแทรกในการทำงาน  และการเรียนได้อย่างไร

 
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
     ๑.๑ สังเกต
          ๑.๑.๑ การแสดงความคิดเห็น
          ๑.๑.๒ กระบวนการทำงาน
          ๑.๑.๓ การแต่งประโยค
          ๑.๑.๔ การปฏิบัติตนในการฟังและเขียน
          ๑.๑.๕ ความสนใจในการเรียน
     ๑.๒  ตรวจผลงาน
          ๑.๒.๑ สมุดงาน
          ๑.๒.๒ แบบฝึกหัด
          ๑.๒.๓ ใบกิจกรรม
เครื่องมือการวัดและประเมินผล
     ๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
     ๒.๒ ใบกิจกรรม
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
     ใช้การผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     ๑. บทร้อยกรอง
     ๒. คำถามนำ  บัตรคำ
 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้