Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 14:22 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 27 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 4,878 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พุทธประวัติ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

          การศึกษาพุทธประวัติในแต่ละตอนของพระพุทธเจ้า จะทำให้เกิดความเข้าใจหรือ        ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และทำให้เห็นแบบอย่างที่ดีซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

          ส 1.1  ป.3/2  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

          จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้

     2. สามารถนำแบบอย่างจากการศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 
สาระการเรียนรู้

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                   สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
                        - การบำเพ็ญเพียร
                        - ผจญมาร
                        - ตรัสรู้
                        - ปฐมเทศนา
                        - ปรินิพพาน


 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 

                        - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
                        - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
                       - กระบวนการปฏิบัติ
                       - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย
     2. ใฝ่เรียนรู้
     3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

          (วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

 ชั่วโมงที่ 1

 1. ครูนำภาพพุทธประวัติแต่ละตอน มาให้นักเรียนดู แล้วครูถามนักเรียนว่า เป็นพุทธประวัติตอนใดบ้างและแต่ละตอนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

 2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-6 ตามลำดับ แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ แล้วร่วมกันศึกษาเรื่องที่กำหนดให้ ดังนี้

- หมายเลข 1       ศึกษาพุทธประวัติ ตอนประสูติ

- หมายเลข 2       ศึกษาพุทธประวัติ ตอนบำเพ็ญเพียร

- หมายเลข 3       ศึกษาพุทธประวัติ ตอนผจญมาร

- หมายเลข 4       ศึกษาพุทธประวัติ ตอนตรัสรู้

- หมายเลข 5       ศึกษาพุทธประวัติ ตอนแสดงปฐมเทศนา

- หมายเลข 6       ศึกษาพุทธประวัติ ตอนปรินิพพาน

โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มกลับเข้าสู่กลุ่มเดิมแล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

 4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้นำเสนอเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป

 5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปพุทธประวัติ ความยาวประมาณ 15-20 บรรทัด

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ

 7. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง พุทธประวัติตอนที่ฉันสนใจ โดยให้นักเรียนวาดภาพพุทธประวัติตอนที่นักเรียนสนใจ แล้วเขียนบรรยายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติตอนดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด

 8. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


 ชั่วโมงที่ 2

 1. ครูนำวีซีดีการ์ตูนเรื่อง พระพุทธเจ้า มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการดูจดลงในสมุด

 2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันอภิปรายว่า พุทธประวัติ ที่นักเรียนได้ศึกษามาในชั่วโมงที่ 1 และจากการดูวีซีดี มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม 10 คำถามกับพุทธประวัติ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคำถามที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ มากลุ่มละ 10 คำถาม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาทายคำถามกับเพื่อนที่หน้าชั้นเรียน กลุ่มใดตอบถูกต้อง 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน โดยกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ

 4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.3 เรื่อง จับคู่รู้พุทธประวัติ โดยให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ ก-ฏ ลงในช่องว่างหน้าเลขข้อที่มีความสัมพันธ์กัน

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน


 ชั่วโมงที่ 3

 1. ครูถามนักเรียนว่า จากการศึกษาพุทธประวัตินักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้าง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า นอกจากจะทำให้เราเข้าใจที่มาของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังทำให้เกิดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เห็นแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตอีกด้วย เช่น ความเพียร ความอดทน เป็นต้น

 3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.4 เรื่อง แบบอย่างที่ดีจากพุทธประวัติ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า การเรียนพุทธประวัติให้ประโยชน์อะไรบ้างแก่ตนเอง แล้วสรุปผลการอภิปราย จากนั้นออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

 4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดป้ายนิเทศ เรื่อง พุทธประวัติ โดยให้ครอบคลุมประเด็นที่กำหนดให้ ดังนี้

      1) พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน

      2) ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติพร้อมตกแต่งป้ายนิเทศให้สวยงาม

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

 
การวัดผลและประเมินผล

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้
      1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3                                   
      2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
      3. วีซีดีการ์ตูนเรื่อง พระพุทธเจ้า
      4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ                                   
      5. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พุทธประวัติตอนที่ฉันสนใจ
      6. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง จับคู่รู้พุทธประวัติ
      7. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง แบบอย่างที่ดีจากพุทธประวัติ
 

 แหล่งการเรียนรู้ 
      1. ห้องสมุด
      2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
      3. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้