Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 19:14 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 27 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 8,219 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การเขียนเชิงสร้างสรรค์  เป็นความสามารถในการเขียนคำ  ประโยคหรือเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง  แปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใคร  มีคุณค่า  โดยจะต้องเขียนได้อย่างหลากหลาย  และคล่องแคล่ว  เสร็จทันเวลาที่กำหนด  การฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ซึ่งอาจจะเป็นภาพ  ข้อความ  บุคคล  หรือเหตุการณ์ โดยไม่จำกัดความคิดเห็น เป็นการฝึกที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้วิธีหนึ่ง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     ๑. นักเรียนสามารถแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ได้
     ๒. นักเรียนสามารถบอกแนวคิดของบทเรียนและลักษณะโครงเรื่องในบทเรียนได้ถูกต้อง
     ๓. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องใหม่ตามแนวคิดในบทเรียนได้

 
สาระการเรียนรู้


     ๑. การแต่งประโยค
     ๒. การเขียนเรื่องจากโครงเรื่อง
     ๓. การเขียนเรื่องจากภาพ (นิทาน)

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     ๑. ครูทักทายกับนักเรียน  แล้วสนทนา  ซักถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา  ใครอยากนำเสนอเหตุการณ์ให้ออกมานำเสนอให้เพื่อนทราบ
     ๒. นักเรียนอ่านบัตรคำที่ครูแสดงให้ดูแล้วแต่งเป็นประโยค ด้วยปากเปล่าให้มากที่สุด

ขั้นสอน
     ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๓  กลุ่ม กลุ่มละ  ๔   คน(หรือตามความเหมาะสม)  ให้แต่ละกลุ่มแข่งขันเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้มาให้มากที่สุด  ในเวลาที่กำหนดลงบนกระดาษที่แจกให้  แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
     ๒. ชี้ให้นักเรียนเข้าใจว่า  การนำคำไปแต่งประโยคจากคำนั้น  คือที่มาของการเขียนเรื่องเพื่อการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ
     ๓. นักเรียนศึกษาเรื่องขั้นตอนการทำขนมไทยชนิดใดชนิดหนึ่งในห้องสมุด แล้วช่วยกันทำโครงเรื่อง  โดยการเติมรายละเอียดลงในโครงสร้างของเรื่อง
     ๔. นักเรียนเขียนเรื่องตามโครงสร้างของเรื่อง  โดยแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  แล้ววาดภาพประกอบลงในใบกิจกรรม  เสร็จแล้วส่งครูตรวจ
     ๕. นักเรียนดูภาพในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้
     ๖. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพและการกระทำของตัวละครในภาพ
     ๗. นักเรียนบอกเหตุการณ์ในภาพเป็นตอน ๆ ไป แล้วเล่าเรื่องจากภาพตามความเข้าใจของนักเรียน
     ๘. นักเรียนเขียนบรรยายจากภาพในใบกิจกรรม  ประมาณ  ๔-๕ บรรทัด  โดยข้อความตอนท้ายให้เขียนบอกแนวคิดจากเรื่องในภาพด้วย
     ๙. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ๒ - ๓  คน  และช่วยกันสรุปการเขียนเรื่องจากภาพ
     ๑๐. ให้นักเรียนทำใบกิจกรรม  (ภาคผนวก)

ขั้นสรุป
     ๑. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการทำแผนภาพโครงเรื่องและการเขียนเรื่องจากแผนภาพ
     ๒. ครูแนะนำให้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดและประเมิน
     .๑ สังเกต
          ๑.๑.๑ การอ่าน การเขียน
          ๑.๑.๒ การซักถาม
          ๑.๑.๓ การแต่งประโยค
          ๑.๑.๔ การมีส่วนร่วมในการเรียน
          ๑.๑.๕ ความสนใจในการเรียน
          ๑.๑.๖ กระบวนการทำงาน
     .  ตรวจผลงาน
          ๑.๒.๑ สมุดงาน
          ๑.๒.๒ แบบฝึกหัด
          ๑.๒.๓ ใบกิจกรรม
          ๑.๒.๔ หนังสืออ่านในชั้นเรียน
เครื่องมือการวัดและประเมินผล
     ๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
     ๒.๒ ใบกิจกรรม
. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
     ใช้การผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     ๑. บัตรคำ
     ๒. เกม  “นักคิด”
 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้