Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 3:35 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 27 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,946 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง รากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
       พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย จึงอาจกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนา เป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมไทย
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

      ส 1.1  ป.3/1  อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย

     

      จุดประสงค์การเรียนรู้
                  อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยได้

 
สาระการเรียนรู้

      1. ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การสวดมนต์ การทำบุญใส่บาตร การแสดงความเคารพ การใช้ภาษา

      2. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความ ศรัทธา เช่น วัด ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคดี สถาปัตยกรรมไทย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร

   ความสามารถในการคิด 

      - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      - ทักษะการคิดสร้างสรรค์

   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
      - กระบวนการปฏิบัติ
      - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       1. มีวินัย
       2. ใฝ่เรียนรู้
       3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

          (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว ( Jigsaw))
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชั่วโมงที่ 1-2

     1. ครูนำภาพประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่าประเพณีนั้น เป็นประเพณีอะไร ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างไร ตัวอย่างเช่น
            - ประเพณีลอยกระทง                                                      
            - ประเพณีแห่เทียนพรรษา
            - ประเพณีชักพระ
            - ประเพณีตักบาตรดอกไม้
                        ฯลฯ
 โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

    2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-4 ตามลำดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันไปรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
    - หมายเลข 1       ศึกษาเรื่อง ภาษาและวรรณคดี
    - หมายเลข 2       ศึกษาเรื่อง ประเพณี
    - หมายเลข 3       ศึกษาเรื่อง ศิลปะ
    - หมายเลข 4       ศึกษาเรื่อง มารยาทไทย

โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน และ สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชา True ปลูกปัญญา รหัสวิชา 2235 วิชาพุทธศาสนา เรื่องความสำคัญของศาสนาที่มีผลต่อประเพณีไทย

    3. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

    4. ครูถามนักเรียนว่า ภาษาและวรรณคดี ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง และวรรณคดีเรื่องใดบ้างที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียน

    5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนเลือกวรรณคดีที่ได้ รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาที่นักเรียนรู้จัก มากลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านและวิเคราะห์ว่า วรรณคดีเรื่องดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างไร พร้อมบอกข้อคิดที่ได้รับจากวรรณคดีเรื่องดังกล่าว

    6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

    7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่าประเพณีไทยได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย

    8. ครูสุ่มเรียกนักเรียนบางกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้นำเสนอเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

    9. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนหาภาพประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา มาติดลงในใบงาน แล้วเขียนบรรยายใต้ภาพว่า ประเพณีดังกล่าวคือประเพณีใด ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง ความยาวประมาณ 10 บรรทัด

    10. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ

 ชั่วโมงที่ 3

    1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3คน ออกมาเล่าความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย ที่ได้เรียนมาให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน

    2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำสมุดภาพ เรื่อง พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาภาพศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพว่า ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย

    3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

    4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหากมีข้อสงสัย แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย เป็นรากฐานสำคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ดังที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วข้างต้น

    5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยจาก สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8กลุ่มสาระวิชา True ปลูกปัญญา รหัสวิชา 2235       วิชาพุทธศาสนา เรื่องมสำคัญของศาสนาที่มีผลต่อประเพณีไทย

 

 

 
การวัดผลและประเมินผล

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

      1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3     

      2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน

      3. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8กลุ่มสาระวิชา True ปลูกปัญญา รหัสวิชา 2235

          วิชาพุทธศาสนา เรื่องมสำคัญของศาสนาที่มีผลต่อประเพณีไทย

แหล่งการเรียนรู้ 
      1. ห้องสมุด                                                                          
      2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
      3. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้