Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 11:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 27 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 5,338 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา(การแต่งประโยค) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การแต่งประโยคจะเป็นการเพิ่มทักษะการอ่านและเขียนข้อความต่าง ๆ ได้อย่าง  ถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     ๑. บอกส่วนประกอบของประโยคได้
     ๒. สามารถแต่งประโยคได้
     ๓. แต่งประโยคโดยสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้

 
สาระการเรียนรู้


     ๑. ส่วนประกอบของประโยค
     ๒. การแต่งประโยค
     ๓. นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกในประโยคได้

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     
๑. ครูสร้างสถานการณ์ให้เกิดความสนใจ  ด้วยการยกแถบประโยคหรือเขียนประโยคบนกระดานให้นักเรียนฟังหรืออ่าน  แล้วแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์ส่วนประกอบของประโยค
     ๒. ให้นักเรียนได้ดูวิดีโอ เรื่อง ประโยคและการแต่งประโยค  ตอน 1  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญา  ประมาณ  ๕  นาที  ( http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/27740-040093/)

ขั้นสอน
     ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๓  กลุ่ม นำคำหรือบัตรคำที่ครูคัดเลือกมาให้แต่ละกลุ่มฝึกแต่งประโยคปากเปล่า   กลุ่มละ ๑๐ ประโยค  และให้สอดแทรกหลักธรรมหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย
     ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้  อ่าน  ทำความเข้าใจให้ตรงกัน  เพื่อจะได้ประกอบกิจกรรมได้     อย่างถูกต้องต่อไป
     ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารให้หลากหลายตามชนิดของประโยค ที่ปรากฏในใบความรู้  เพื่อฝึกนำไปสู่การเขียนเรื่องในคราวต่อไปหรือนำสู่การทำหนังสือเล่มเล็ก โดยเขียนลงในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้(กิจกรรมกลุ่ม)  พร้อมวาดภาพระบายสีประกอบประโยคด้วย
     ๔. ให้นักเรียนฝึกอ่านและพูดประโยคที่ทางกลุ่มแต่งได้  โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอ่านหรือพูดประโยคที่หน้าชั้น
     ๕. แต่ละคนรับใบกิจกรรม(กิจกรรมเดี่ยว)  ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในใบกิจกรรม เสร็จแล้วส่งครูตรวจ
     ๖. มอบหมายให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่  ๑  ข้อ  ๒  หน้า  ๔
     ๗. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

ขั้นสรุป
     ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน  โดยให้อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “ประโยค”  เพื่อเป็นการสรุปไปในตัว
     ๒. แนะนำให้นักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน  และนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการ
     ๑.๑ สังเกต
          ๑.๑.๑ พฤติกรรมการเรียน
          ๑.๑.๒ การมีส่วนร่วมในการทำงาน
          ๑.๑.๓ ความสนใจในการเรียน
     ๑.๒ ตรวจผลงาน
          ๑.๒.๑ สมุดงาน/แบบฝึกหัด
          ๑.๒.๒ ใบกิจกรรม
          ๑.๒.๓ แบบทดสอบ
. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
     ๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
     ๒.๒ ใบกิจกรรม
     ๒.๓ แบบทดสอบ
. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
     ใช้การผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     ๑. บัตรคำ
     ๒. บทร้อยกรอง
     ๓. เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้