Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 16:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 27 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 11,217 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การอ่านจับใจความและเขียนแสดงความคิดเห็น เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การอ่านในใจเพื่อจับใจความ  ถือเป็นทักษะสำคัญที่คนใช้อ่านเพื่อการสื่อสารมากที่สุด  เพราะการอ่านในใจเพื่อจับใจเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาหาความรู้  จึงควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญจนสามารถจับใจความสำคัญในงานเขียนทุกประเภท  การอ่านในใจที่ดีจะต้องสามารถจับใจความและเก็บเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องจากการอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เพียงย่อ ๆ แต่ได้ใจความสมบูรณ์  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     ๑. อ่านเรื่องในใจเรื่อง  ขนมไทยไร้เทียมทาน  ตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้
     ๒. จับใจความสำคัญ  สรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
     ๓. เขียนแสดงความคิดเห็นของเรื่องได้

 
สาระการเรียนรู้


     ๑. การอ่านเรื่องในใจเรื่อง  ขนมไทยไร้เทียมทาน  ตามหลักการอ่านในใจที่ดี
     ๒. การจับใจความสำคัญ  สรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
     ๓. การเขียนแสดงความคิดเห็นของเรื่อง

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     
ครูทักทายนักเรียน  แล้วพูดนำเพื่อสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนสนใจ  โดยสถานการณ์สำคัญของเรื่องมาพูด  เพื่อโยงสู่สาระที่จะเรียน  เช่น  พูดว่า
           “คนเราเกิดมาย่อมมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการอ่าน นักเรียนเห็นด้วยกับคำพูดนี้หรือไม่”
           “การอ่านจับใจความสามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชาจริงหรือไม่”
     ให้นักเรียนดูคลิปวีดีหลักการอ่านจับใจความสำคัญ  ประมาณ  ๕  นาที  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/27823-040168/

ขั้นสอน
     ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ   ๔  คน  แบบกลุ่มร่วมมือ(Cooperative  Learning) คละความสามารถ  แต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
          ๑.๑  แต่ละกลุ่มรับใบความรู้  อ่านใบความรู้ให้เข้าใจ  ร่วมกันระดมความคิด  แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ให้เข้าใจตรงกันในหลักการอ่านในใจเพื่อจับใจความ
          ๑.๒  แต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรม  แล้ววางแผนกันทำกิจกรรมตามใบกิจกรรม  เน้นการนำคุณธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำกิจกรรม  เช่นความสามัคคี  ขยัน  เสียสละ มีวินัย  เป็นต้น
          ๑.๓   อ่านในใจแล้วสรุปใจความสำคัญ  และสรุปข้อคิดของเรื่องและแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง   “ขนมไทยไร้เทียมทาน”  เขียนลงในใบกิจกรรม
          ๑.๔   ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง  เหตุการณ์  ฉาก  ตัวละคร  การดำเนินเรื่อง  เขียนลงในใบกิจกรรม
          ๑.๕  ร่วมกันรวบรวมกิจกรรมจากข้อ  ๑.๓ -  ๑.๔  เขียนในรูปบันทึกเป็นรายงานของกลุ่ม  เพื่อนำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
     ๒. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลของการทำกิจกรรม  การระดมสมองให้เพื่อนฟัง  โดยใช้วิธีจับสลาก  เมื่อเสนอด้วยการพูดจบแล้ว  ให้ทุกกลุ่มส่งรายงานที่ครู
     ๓. ขณะนักเรียนนำเสนอ  ครูพยายามสังเกตพฤติกรรมทั้งของผู้ฟังและผู้นำเสนอ  เพื่อเก็บไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา  ปรับปรุงต่อไป  พฤตกรรมที่นำไปเป็นเงื่อนไขพัฒนา  เช่น
                   - มารยาทในการพูดและฟัง
                   - ความสนใจ  ให้เกียรติ
                   - การซักถาม  เสนอแนวคิดแย้งหรือคล้อยตามอย่างมีเหตุผล
                   - การใช้ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
                   - คุณธรรมที่แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับหลักธรรมในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ฯลฯ
     ๔. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเพื่อน ลักษณะการนำเสนอของเพื่อน  และเนื้อหาของเรื่องอย่างอิสระ นำจุดเด่นจุดด้อย  จุดควรพัฒนา สิ่งที่เหมือนกัน  และแตกต่างกัน  ของแต่ละกลุ่มมาแสดงให้นักเรียนเห็นถึงความหลากหลายของความคิด  ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผล
     ๕. นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกหัดที่  ๑  ข้อ  ๓  หน้า  ๕-๖  เสร็จแล้วส่งครูตรวจ
     ๖. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  เสร็จแล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจ  จากบัตรเฉลยที่ครูแจกให้

ขั้นสรุป
     ๑. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน   ครูสรุปเพิ่มเติมด้วยการสุ่มถามนักเรียนบางคน  เพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจไปในตัวด้วย
     ๒. แนะนำให้นักเรียนไปอ่านหนังสือล่วงหน้าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป  และเน้นให้ใช้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่น

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการ
     ๑. สังเกต
          - พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
          - การรายงานของนักเรียน
          - การร่วมกิจกรรม
     ๒. ตรวจ
          - ตรวจใบกิจกรรม
          - ตรวจแบบฝึกหัด
          - แบบทดสอบ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
     ๑. ใบกิจกรรม
     ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
     ๓. แบบทดสอบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
     ถือเกณฑ์การผ่านร้อยละ  ๗๐

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     ๑. คำพูดเพื่อสร้างสถานการณ์
     ๒. ใบความรู้
     ๓. เรื่องที่กำหนดให้อ่าน
     ๔. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
     ๕. เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้