Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หลักธรรมค้ำจุนโลก

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 9,372 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง โอวาท 3 เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การปฏิบัติตนตามหลักโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1  ป.1/3  บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย ความสำคัญ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
   โอวาท 3
1. ไม่ทำชั่ว : เบญจศีล
2. ทำความดี : เบญจธรรม ; สังคหวัตถุ 4
3. กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว
4. มงคล 38 : ทำตัวดี ; ว่าง่าย ; รับใช้พ่อแม่
5. ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว  (Jigsaw))

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 3-5 นาที
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5  คน โดยให้นักเรียนเลือกกลุ่มเองตามความสมัครใจ ครูแนะนำให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่มใหม่ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างหลากหลาย และให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม
3. ให้แต่ละกลุ่มจัดลำดับเป็นลำดับที่  1,  ลำดับที่  2,  ลำดับที่  3, ลำดับที่  4, ลำดับที่  5
4. นักเรียนลำดับที่ 1 ของทุกกลุ่มไปรวมกันและร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง “โอวาท 3 : ไม่ทำชั่ว” จากหนังสือเรียน   
5. นักเรียนลำดับที่ 2 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง  “โอวาท 3 : ทำความดี” จากหนังสือเรียน  
6. นักเรียนลำดับที่ 3 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง “กตัญญูต่อพ่อแม่และครอบครัว” จากหนังสือเรียน
7. นักเรียนลำดับที่ 4 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง “มงคล 38” จากหนังสือเรียน     
8. นักเรียนลำดับที่ 5 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง “โอวาท 3 : ทำจิตให้บริสุทธิ์” จากหนังสือเรียน
9. เมื่อนักเรียนแต่ละคนศึกษาจบแล้ว ให้กลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วนำความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าจากเพื่อนกลุ่มอื่นมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  (โดยเล่าตามลำดับเลข)   
10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญ  หลอมรวมสร้างเป็นองค์ความรู้ของห้อง  ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  คอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม และให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง โอวาท 3 โดยให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง
11. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 เรื่อง แผนผังความคิดเรื่องหลักธรรม โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับความสำคัญของพระรัตนตรัย และการปฏิบัติตามหลักโอวาท 3

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2   

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 เรื่อง แผน
 ผังความคิดเรื่องหลักธรรม

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 เรื่อง 
 แผนผังความคิดเรื่องหลักธรรม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  พระพุทธศาสนา ป.1
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง โอวาท 3

แหล่งการเรียนรู้
   ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้