Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การดูแลรักษาบ้าน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 12,207 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วิธีการและขั้นตอนในการดูแลรักษาบ้าน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การดูแลรักษาบ้านให้สะอาด สวยงามน่าอยู่ ควรมีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานทั้งประเภทที่ใช้กระแสไฟฟ้าและไม่ใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบ้าน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
        ง  1.1    ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
                     ม.1/2   ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
                     ม.1/3    ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1)     บอกขั้นตอนการวางแผนการทำงานบ้านได้
2)     อธิบายวิธีการดูแลรักษาบ้านได้
3)     บอกข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบ้านได้
4)     ปฏิบัติการทำงานบ้านและจัดตกแต่งห้องต่างๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1)   ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ เช่น        -   การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
             -   การจัดและตกแต่งห้อง
2)    กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่มกำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผลและปรับปรุงงาน
3)    ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4)    การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น
       -   การจัดสวนในภาชนะ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด 
 -      ทักษะการคิดวิเคราะห์
 -      ทักษะการคิดเป็นระบบ
 -      ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 -      กระบวนการปฏิบัติ
 -      กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.    มีวินัย
2.    ใฝ่เรียนรู้
3.    มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสร้างความตระหนัก

1.   ครูให้นักเรียนดูภาพมุมต่างๆ ของบ้านทั้งภายในและภายนอก และตอบคำถามว่า ทำไมบ้านจึงน่าอยู่อาศัย บ้านที่น่าอยู่อาศัยควรมีลักษณะอย่างไร ปัจจัยที่ทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย และแนวทางในการทำให้บ้านน่าอยู่อาศัยนั้นมีขั้นตอนการทำอย่างไร
2.    ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกหัวข้อจากใบงานที่ 3.1 เรื่อง ขั้นตอนการดูแลรักษาบ้าน แล้วศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือเรียน
3.    สมาชิกในกลุ่มนำความรู้มารวบรวม อภิปราย เรียบเรียง และสรุปเป็นสาระสำคัญที่ควรรู้ แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 3.1
4.    ครูให้นักเรียนดูภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้าน แล้วตั้งคำถามว่า นักเรียนมีวิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรให้ปลอดภัย
5.    ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานบ้าน จากหนังสือเรียนและนำความรู้ที่ได้มารวบรวม เรียบเรียง และสรุปเป็นสาระสำคัญ แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 3.2 เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานบ้าน
6.    ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.3 เรื่อง การทำงานบ้านและการจัดตกแต่งห้อง โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมพลังสมองในการวางแผนการปฏิบัติงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 3.1

ใบงานที่ 3.1

ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 3.2

ใบงานที่ 3.2

ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 3.3

ใบงานที่ 3.3

ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

ประเมินการจัดตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน

แบบประเมินการจัดตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ 
1)   หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2)   ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสารเคมี ที่ใช้ในการทำงานบ้าน
3)   วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดสวนในภาชนะ

แหล่งการเรียนรู้ 
1)   ห้องสมุด
2)   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  http://www.aksorn.com/LC/Car/M1/02-08

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้