Log in | วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 | 3:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มุม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.5
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 13,282 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มุม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ชนิดของมุม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

 

     ชนิดของมุม แบ่งตามขนาดของมุมมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ มุมแหลม  มุมฉาก  มุมป้าน  มุมตรง และมุมกลับ
          - มุมที่มีขนาดเดียวกับ เรียกว่า  มุมฉาก  มีขนาด  90  องศา
          - มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก  เรียกว่า  มุมแหลม
          - มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก  แต่เล็กกว่าสองมุมฉาก  เรียกว่า  มุมป้าน
          - มุมที่มีขนาดสองมุมฉาก  เรียกว่า  มุมตรง
          - มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก  แต่เล็กกว่าสี่มุมฉาก  เรียกว่า  มุมกลับ
     เราสามารถนำความรู้เรื่อง  ชนิดของมุม  ไปใช้เป็นพื้นฐานในการวัดขนาดของมุมต่อไป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
     
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัด
     -

มาตรฐานการเรียนรู้
     มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปั­ญหา การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำ เสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
     ค 6.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1.  อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของมุมแต่ละชนิด (K)
     2.  เขียนชื่อมุมและชนิดของมุม (P)
     3.  มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (A)

 
สาระการเรียนรู้

     ชนิดของมุม
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     1.  ความสามารถในการสื่อสาร     
     2.  ความสามารถในการคิด
          - การคิดวิเคราะห์
          - การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
     3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     ใฝ่เรียนรู้
          ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

     1. ให้ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม โดยครูเขียนหรือติดบัตรภาพมุมบนกระดานครั้งละ 1 มุม ให้ผู้แทนนักเรียนครั้งละ 2 คน ออกมาเขียนสัญลักษณ์แทนมุม  โดยไม่ให้ซ้ำกัน ดังตัวอย่าง
          

          ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
     2. จากภาพมุมในกิจกรรมข้อ 1 ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะของมุม แล้วตอบคำถาม ดังนี้
               มุมที่ 1 และมุมที่ 2 มีสิ่งใดที่เหมือนกัน (มีส่วนประกอบเหมือนกัน คือ มีจุดยอดมุมและแขนของมุม)             
               มุมที่ 1 และมุมที่ 2 มีสิ่งใดที่ต่างกัน (ชื่อของมุมไม่เหมือนกัน ขนาดของมุมไม่เท่ากัน)
               มุมที่ 1 และมุมที่ 2 เป็นมุมชนิดเดียวกันหรือไม่ (ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน)
               มีวิธีการใดที่ช่วยในการจำแนกชนิดของมุมได้(ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน)
          ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ
     3. ครูแนะนำเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่มีนักเรียนนำเสนอวิธีการจำแนกชนิดของมุมด้วยวิธีการเดียวกับครูว่า เราสามารถใช้มุมฉากเพื่อวัดมุมขนาดต่าง ๆ แล้วจำแนกได้ว่ามุมเหล่านั้นเป็นมุมชนิดใดบ้าง ครูสาธิตการพับกระดาษเป็นกระดาษมุมฉาก เพื่อนำมาวัดขนาดของมุม แล้วให้นักเรียนสร้างกระดาษมุมฉากคนละ 1 อัน จากนั้นให้ผู้แทนนักเรียนออกมาอธิบายขนาดของมุมชนิดต่าง ๆ เมื่อเทียบกับขนาดของมุมฉากหน้าชั้นเรียน 4 คน คนละ 1 ชนิด
          ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
     4. ให้ผู้แทนนักเรียน 3 คน ออกมาสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ กัน พร้อมทั้งเขียนชื่อมุมกำกับคนละ 1 มุม บนกระดาน จากนั้นครูให้ผู้แทนนักเรียนอีก 3 คน ออกมาวัดขนาดของมุมบนกระดานครั้งละ 1 คน คนละ 1 มุม แล้วอธิบายลักษณะของมุมที่วัดได้ เขียนชื่อของมุม และชนิดของมุมบนกระดาน ดังตัวอย่าง
          

          ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
     5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับมุมตรงและมุมกลับ โดยครูเขียนมุมทั้งสองชนิดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนนำกระดาษมุมฉากไปวัดเทียบดูว่ามุมตรงมีขนาดเท่ากับสองมุมฉากมุมกลับมีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก แต่ไม่ถึงสี่มุมฉาก ดังนี้
          

     6. ให้นักเรียนเล่นเกม “ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า” โดยครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะวาดภาพมุม 7 มุม ลงในกระดาษแข็ง แผ่นละ 1 มุม โดยต้องมีมุมให้ครบทั้ง 5 ชนิด เมื่อเสร็จแล้ว ให้นำกระดาษแข็งมาคว่ำไว้ไม่ให้อีกกลุ่มเห็น
          ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 นำกระดาษแข็งของกลุ่มตนมาคว่ำไว้บนกระดาน โดยเปิดกระดาษแผ่นที่ 1 ให้กลุ่มที่ 2 ทายว่า มุมในกระดาษแผ่นที่ 2 จะมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า แล้วทายต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 7 แผ่น จากนั้นกลุ่ม 2 จะนำกระดาษแข็งมาให้กลุ่ม 1 ทาย ดังตัวอย่าง
          

          ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและสรุปคะแนนกลุ่ม
     7. ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วช่วยกันเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับชนิดของมุมพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม  จากนั้นให้แต่ละคู่นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ดังตัวอย่าง
          

     8. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้
          ชนิดของมุม  แบ่งตามขนาดของมุมมีทั้งหมด  5 ชนิด คือ มุมแหลม  มุมฉาก  มุมป้าน  มุมตรง และมุมกลับ
               - มุมที่มีขนาดเดียวกับ เรียกว่า มุมฉาก มีขนาด 90 องศา
               - มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก เรียกว่า มุมแหลม
               - มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก แต่เล็กกว่าสองมุมฉาก เรียกว่า มุมป้าน
               - มุมที่มีขนาดสองมุมฉาก เรียกว่า มุมตรง
               - มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก แต่เล็กกว่าสี่มุมฉาก เรียกว่า มุมกลับ
          เราสามารถนำความรู้เรื่อง  ชนิดของมุม  ไปใช้เป็นพื้นฐานในการวัดขนาดของมุมต่อไป

     9. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคำถามท้าทาย ดังนี้
          นอกจากมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง และมุมกลับแล้ว นักเรียนรู้จักมุม ชนิดอื่นอีกหรือไม่

 
การวัดผลและประเมินผล


1. วิธีการวัดและประเมินผล
     1.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
     1.2  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
     2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
     2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
     3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
               ผ่านตั้งแต่    2 รายการ     ถือว่า    ผ่าน
               
ผ่าน           1 รายการ     ถือว่า    ไม่ผ่าน
     3.2  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
               คะแนน    9-10     ระดับ   ดีมาก
               คะแนน     7-8      ระดับ   ดี
               คะแนน     5-6      ระดับ   พอใช้
               คะแนน     0-4      ระดับ   ควรปรับปรุง

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. บัตรภาพมุม
     2. ไม้บรรทัด
     3. กระดาษเปล่า
     4. กระดาษแข็ง
     5. กระดาษพับมุมฉาก
     6. สื่อการเรียนรู้จาก www.trueplookpanya.com
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านโป่งไทร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้