Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 5:06 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 11,397 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กำเนิดอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

          อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ก่อตั้งขึ้นตาม “ปฏิญญากรุงเทพฯ” หรือ “ปฏิญญาอาเซียน”  ซึ่งมีการลงนามที่ประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าทางสังคม  วัฒนธรรม  วิชาการ  วิทยาศาสตร์และการบริหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับว่าเป็นองค์การที่มีความสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

            ความรู้   กำเนิดอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน

            ทักษะ/กระบวนการ    ทักษะการคิดวิเคราะห์

                                       ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

            คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ใฝ่เรียนรู้

                                       มุ่งมั่นในการทำงาน

                                       มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ              

         ๑. ทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับการกำเนิดอาเซียน (ท่องโลกอาเซียน) โดยให้นักเรียนชม VDO จาก เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา  เกี่ยวกับการร่วมมือกันของประชาคมอาเซียน แล้วพูดคุยถึงเนื้อหาที่ได้ชม

          ๒. นักเรียนร่วมร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ


ขั้นจัดกิจกรรม

        ๓. ให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยนักเรียนหญิงบอกชื่อประเทศ  ส่วนนักเรียนชายบอกชื่อเมืองหลวง

        ๔. ให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศว่ามีที่ตั้งเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร

        ๕. ให้นักเรียนดูแผนที่ ตอบคำถามที่กำหนดให้

                         - ประเทศไทย มีลักษณะคล้ายอะไร  (ขวานโบราณ)

                         - ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้าง   (พม่า ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย)

                        - จากแผนที่ ประเทศใดมีพื้นที่น้อยที่สุด  (สิงคโปร์)

                        - จากแผนที่ ประเทศใดมีพื้นที่มากที่สุด   (อินโดนีเซีย)

                        - จากแผนที่  ประเทศใดไม่มีทางออกสู่ทะเล  (ลาว)  

         ๖. นักเรียนวาดแผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน

         ๗. ให้นักเรียนเล่นเกมทายชื่อแผนที่  โดยใช้สื่อจาก Active Board

 

ขั้นสรุป

       ๘. ครูทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับกำเนิดอาเซียน และที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนอีกครั้ง และเพื่อเน้นความเข้าใจของนักเรียน ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับแผนที่อาเซียนแล้วเฉลยพร้อมกัน

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัด
 เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์ในการประเมิน
  ตรวจใบงาน     - แบบประเมินผลงาน  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน

     ๙-๑๐  ระดับ  ดีมาก

     ๗-๘    ระดับ  ดี

     ๕-๖    ระดับ  พอใช้

      ๐-๔       ระดับ  ปรับปรุง

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

              ๕.๑  VDO เกี่ยวกับกำเนิดอาเซียนจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

              ๕.๒  ภาพแผนที่อาเซียน

              ๕.๓  แผนที่จาก Active Board

              ๕.๔  ร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ

              ๕.๕  ใบงาน เรื่องแผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้