Log in | วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 | 14:29 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

จิตสงบ พบความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 30 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 2,770 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา สมาธิเบื้องต้น เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
            การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ทำให้มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิ ส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 1.1       ป.4/6       เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ

                                        การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด


จุดประสงค์การเรียนรู้

               -       บอกความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญาได้

               -       บอกวิธีปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้       

               -       ฝึกให้มีสติในการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนได้

               -       ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มา กระทบ ใจรับรู้  

                       ธรรมารมณ์ได้

               -       ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนตามคำแนะนำได้


 
สาระการเรียนรู้

          สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา

 
กิจกรรมการเรียนรู้

           -     ใช้  กระดานอัจฉริยะ  เชื่อมต่ออินเทอร์เนตเปิดเพลงความสุขเล็กๆ ของเสถียรธรรมสถาน  เพื่อให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน

           -      ใช้  ทรูแปดกลุ่มสาระ  ฝึกปัฏิบัติให้กับนักเรียน  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นป.4 หัวข้อที่ 6  การสวดมนต์สำรวมจิตใจ

ตั้งใจฝกภาวนา

           -      ใช้  ทรูแปดกลุ่มสาระ  ฝึกปัฏิบัติให้กับนักเรียน  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นป.4 หัวข้อที่ 7  การฝกกำหนดรู้เมื่อตาเห็น 

หูได้ยิน  จมูกได้กลิ่น 

           -      ใช้  ทรูแปดกลุ่มสาระ  ฝึกปัฏิบัติให้กับนักเรียน  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นป.4 หัวข้อที่ 8  การเดินจงกรม

โดยกำหนดรู้การเคลื่อนของเท้าทุกย่างก้าว

           -      ให้นักเรียนทำแบบทดสอบในหัวข้อ  ที่ 6 , 7 และ 8

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัดผล
 เครื่องมือที่ใช้วัด  เกณฑ์การวัดผล
     ทดสอบก่อนและหลังเรียนทรูแปดกลุ่มสาระ         แบบทดสอบหลังเรียนทรูแปดกลุ่มสาระ          ได้คะแนน ร้อยละ  50  ผ่านเกณฑ์   

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้