Log in | วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 | 7:55 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

จิตสงบ พบความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,392 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา สมาธิเบื้องต้น เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา ทำให้มีสติเป็นพื้นฐานของสมาธิ ส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

           ส 1.1   ป.4/6       เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ

                                     การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด


จุดประสงค์การเรียนรู้

           -   บอกความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญาได้

           -   บอกวิธีปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้       

           -   ฝึกให้มีสติในการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนได้

           -   ฝึกการกำหนดรู้ความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มา กระทบ ใจรับรู้ธรรมารมณ์ได้

           -   ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียนตามคำแนะนำได้

 

 

 
สาระการเรียนรู้
            สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
 
กิจกรรมการเรียนรู้

                -     ใช้  กระดานอัจฉริยะ  เชื่อมต่ออินเทอร์เนตเปิดเพลงลมหายใจเข้า  ลมหายใจออกดั่งดอกไม้บาน ของเสถียรธรรมสถาน  เพื่อให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน

                -      ใช้  ทรูแปดกลุ่มสาระ  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นป.4 หัวข้อที่ 3 การบริหารจิต  และเจริญวิปัสสนา

                -      นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนในทรูแปดกลุ่มสาระ  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นป.4 หัวข้อที่ 3 การบริหารจิต  และเจริญวิปัสสนา  10 ข้อ

                -      ครูอธิบายและเปิดเนื้อหาใน  ทรูแปดกลุ่มสาระ  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นป.4 หัวข้อที่ 3 การบริหารจิต  และเจริญวิปัสสนา  ร่วมกับนักเรียนศึกษาความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา

                -      ใช้  ทรูแปดกลุ่มสาระ  สาระพระพุทธศาสนา  ชั้นป.4 หัวข้อที่ 4 ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัดผล
เครื่องมือที่ใช้วัด
เกณฑ์การวัดผล
   ทดสอบก่อนและหลังเรียนทรู 8 กลุ่มสาระ         แบบทดสอบหลังเรียนทรู 8 กลุ่มสาระ           ได้คะแนน ร้อยละ  50  ผ่านเกณฑ์    

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้