Log in | วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 | 4:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มองเห็น คิดเป็น ทำได้ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 14,519 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

           เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เราสามารถสังเกต เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเราสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานทัศนศิลป์ได้ด้วยการใช้พื้นที่ว่างและพื้นผิว

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        ศ 1.1 ป. 4/1   เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

        ศ. 1.1 ป 4/3   จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และงานทัศนศิลป์   เรื่องเส้น  สี  รูปร่าง

                            รูปทรง พื้น ผิว  และพื้นที่ว่าง


จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. บอกเทคนิคและวิธีการวาดภาพระบายสีให้ครบองค์ประกอบ (K)

            2. ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี (P)

            3. ชื่นชมผลงานการวาดภาพระบายสีของตนเองและผู้อื่น (A)


 
สาระการเรียนรู้

           ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน      

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

            1.นักเรียนนั่งสมาธิฟังเพลง “ลมหายใจแห่งความสุข” จากwww.trueplookpanya มิวสิควีดีโอ

เพลงลมหายใจแห่งความสุข V 2


ขั้นสอน

            2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า   เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เราสามารถสังเกต เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเราสามารถสร้าง    ความแปลกใหม่ให้กับงานทัศนศิลป์ได้ด้วยการใช้พื้นที่ว่างและพื้นผิว

            3. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาทบทวนความรู้โดยการอธิบายลักษณะและความสำคัญของ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่าง

            4. ครูนำภาพสิ่งต่างๆมาให้นักเรียนดูจากนั้นเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายลักษณะของ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง ของภาพแต่ละภาพ
           5. ครูให้คำแนะนำกับนักเรียนว่า ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพต่างๆ ให้เกิดความเหมือนจริง สวยงาม และมีความแปลกใหม่ ควรฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว แล้วฝึกฝนการวาดภาพอย่างสม่ำเสมอ

            6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเทคนิคการระบายสีประเภทต่างๆ เช่น  การระบายสีไม้  สีชอล์ก  สีโปสเตอร์ให้เข้าใจแล้วนำไปใช้ในการฝึกวาดภาพระบายสี    ( สื่อทรูปลูกปัญญา  8  กลุ่มสาระ   ทัศนศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )


ขั้นปฏิบัติกิจกรรม

            7. ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี

            8. นักเรียนใช้ความรู้เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง ฝึกวาดภาพระบายสีสิ่งที่ตนเอง    ชื่นชอบ

            9. นักเรียนนำผลงานของตนเองมาวิจารณ์และชื่นชมร่วมกับเพื่อน


ขั้นสรุป

            10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เราสามารถสังเกต เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเราสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานทัศนศิลป์ได้ด้วยการใช้พื้นที่ว่างและพื้นผิว

            11. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้

                      - ผลงานการวาดภาพที่สมบูรณ์แบบควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

            12. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ  (www.trueplookpanya,คลังข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
    เกณฑ์การประมาณ    
  1. ตรวจผลงาน   ใบกิจกรรม        ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  2. ทักษะกระบวนการ       แบบประเมินทักษะกระบวนการ        ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม   แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม        ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  4. การนำเสนอผลงาน   แบบประเมินการนำเสนอผลงาน     ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  5. เจตคติต่อการเรียน   แบบประเมินเจตคติต่อการเรียน