Log in | วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562 | 3:27 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สนุกกับทัศนศิลป์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 29 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 24,914 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สนุกกับทัศนศิลป์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง เส้นในภาพวาด เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

         เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการวาดภาพ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        ศ 1.1  ป. 2/2   ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง

        ศ 1.1 ป. 2/3    สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง


จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.  บอกลักษณะของเส้นต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์    (K)

            2.  วาดภาพโดยใช้เส้นลักษณะต่างๆ (P)

            3.  ชื่นชมผลงานการวาดภาพโดยใช้เส้นลักษณะต่างๆ (A)

 
สาระการเรียนรู้

        เส้นในภาพวาด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

        ความสามารถในการคิด

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

            1.นักเรียนนั่งสมาธิฟังเพลง “ลมหายใจแห่งความสุข” จากwww.trueplookpanya   มิวสิควีดีโอ       

เพลงลมหายใจแห่งความสุข V 2

            2.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน  10  ข้อ  จาก   www.trueplookpanya   คลังข้อสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่1“สร้างสรรค์งานศิลป์” 


ขั้นสอน

            3.นักเรียนดูรูปภาพแล้วบอกได้ว่ารูปภาพประกอบด้วยเส้นลักษณะใดบ้าง   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการวาดภาพ  เส้นลักษณะต่าง ๆ จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป  เช่น            4.นักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะพบเห็นเส้น  ลักษณะของเส้นชนิดต่าง ๆ ในธรรมชาติมากมาย  เช่น  เส้นที่ปรากฏอยู่ในรูปร่างของคน   สัตว์  พืช  สิ่งของและสถานที่ต่างๆ 


ขั้นปฏิบัติกิจกรรม

            5.นักเรียนลากเส้นลักษณะต่างๆที่เป็นเส้นตรง เส้นทแยง เส้นหยัก เส้นโค้ง เส้นโค้งต่อเนื่อง  บนกระดาน ACTIVE  BOARD  โดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา  8  กลุ่มสาระ  ( ทัศนศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

            6. นักเรียนฝึกระบายสีภาพบนกระดาน ACTIVE  BOARD  โดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา  8  กลุ่มสาระ   ( ทัศนศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)  โปรแกรมวาดภาพและระบายสี

            7.นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ   เพื่อเตรียมวาดภาพ  “ตั๊กแตนแสนสวย” จากwww.trueplookpanya   คลังความรู้   วีดีโอ “สอนศิลป์ตอนตั๊กแตนแสนสวย” ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  ของครูต้อม       


ขั้นสรุป

            8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการวาดภาพ เส้นที่ขีดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งล้วนแต่เป็นต้นกำเนิดของภาพต่างๆ  เส้นแต่ละเส้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

            9. นักเรียนเล่นเกมพอเพียงภายหลังจากสรุปบทเรียนแล้วเป็นการฝึกความอดทน  ความตั้งใจ  ความมุ่งมั่น  และฝึกสมาธิโดยใช้เกมเป็นสื่อ   “เกมต้อนควาย”

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ เกณฑ์การประมาณ
  1. ตรวจผลงาน   ใบกิจกรรม          ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80     
  2. ทักษะกระบวนการ      แบบประเมินทักษะกระบวนการ    ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม      แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม     ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  4. การนำเสนอผลงาน   แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  5. เจตคติต่อการเรียน   แบบประเมินเจตคติต่อการเรียน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
  6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์     แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์