Log in | วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 | 3:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สิ่งต่างๆรอบตัวเรา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 21,886 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
         สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตหลายประการ เช่น สามารถสืบพันธุ์ และเจริญเติบโตได้
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

          ว 1.1 ป. 1/1    เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต       


จุดประสงค์ของการเรียนรู้

          1. บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้

          2. ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งได้มีชีวิตได้

 

 
สาระการเรียนรู้

ความรู้

       1. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต


ทักษะ กระบวนการ

       1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

       2. กระบวนการกลุ่ม

       3. กระบวนการคิด

       4. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้


คุณลักษณะ


         1. มีเหตุผล

       2. ยอมรับผลงานผู้อื่น

       3. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

       4. มีความสามัคคี

       5. มีความซื่อสัตย์

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

      1. ให้นักเรียนแต่ละคนบอกสิ่งที่พบเห็นภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มาคนละ 1 อย่าง ( โดยครูเขียน active boardตามที่นักเรียนบอก  หัวข้อสิ่งรอบตัวเรา )

      2. ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดาน( active board ) ตามครู 1 รอบ

      3. ให้นักเรียนออกมาวงกลมรอบคำศัพท์ที่จัดเป็นสิ่งมีชีวิต ( เขียนบน active board )

      4. ครูให้นักเรียนเรียนรู้คำภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  เหมาะสมตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เช่น  แมว  ( cat )  อ่านว่า  แคท  หนู ( rat )  อ่านว่า  แรท หมาหรือสุนัข  ( dog )  อ่านว่า  ด๊อก  ถังขยะ  ( bin )  อ่านว่า  บิน  ไม้กวาด  ( broom )  อ่านว่า บรูม   ( active board )  ต้นไม้  ( tree )  อ่านว่า  ทรี

      5. ครูถามนักเรียนเกี่ยวลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  ( นักเรียนตอบ )

      6. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก สื่อทรูปลูกปัญญา 8 กลุ่มสาระ      ( วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 )

      7  ครูสุ่มนักเรียนเล่นเกม แยกประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ( 2-3 คน )

      8.  ครูสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอีกครั้งโดยให้นักเรียนเล่นเกมพอเพียง

      9.  ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมบันทึกลงในใบกิจกรรม 1,2

 

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
 เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน
 1. ตรวจผลงาน   ใบกิจกรรม
   ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  
 

 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
 3.  สังเกตทักษะการทำงานกลุ่ม  แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
 4   การนำเสนอผลงาน  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
 5. สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

       1. ใบกิจกรรมที่  1

       2. ใบกิจกรรมที่  2

       3.  Active Board

       4. สื่อดิจิตัล 8 กลุ่มสาระ

       5. เกมพอเพียง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้