Log in | วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 | 7:54 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.2
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 10,432 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

       มนุษย์และสัตว์มีการจัดระบบอวัยวะในแต่ละส่วนของร่างกายให้ทำงานประสานกัน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

         ม 2/1   อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ

                    ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์

 
สาระการเรียนรู้

         การจัดระบบในร่างกาย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            1)  ความสามารถในการสื่อสาร

            2)  ความสามารถในการคิด

            3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา

            4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            1) ความซื่อสัตย์

            2)  มีวินัย

            3)  ใฝ่เรียนรู้

            4) อยู่อย่างพอเพียง

            5) รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

     1.  ครูนำแผนภาพแสดงการจัดระบบในร่างกาย มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนว่า ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ประกอบขึ้นจากหน่วยที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ เซลล์

     2.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

     3. ครูถามนักเรียนว่า ร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยระบบใดบ้าง

     4.  ครูอธิบายเกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ให้นักเรียนฟัง เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การจัดระบบในร่างกาย

     5.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน

     6.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเลือกหมายเลขประจำตัว ตั้งแต่หมายเลข 1-4 แล้วให้แต่ละหมายเลขศึกษาความรู้เรื่อง   การจัดระบบในร่างกาย จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้

          -   หมายเลข 1  ศึกษาความรู้เรื่อง ระดับเซลล์
          -   หมายเลข 2  ศึกษาความรู้เรื่อง ระดับเนื้อเยื่อ
          -   หมายเลข 3  ศึกษาความรู้เรื่อง ระดับอวัยวะ
          -   หมายเลข 4  ศึกษาความรู้เรื่อง ระดับระบบร่างกาย

     7.  สมาชิกแต่ละหมายเลขนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอธิบายให้สมาชิกหมายเลขอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง แล้วร่วมกันสรุปออกมาในรูปแบบแผนผังความคิด และบันทึกลงใน ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย

     8.  ครูสุ่มนักเรียน 3-4 กลุ่ม นำเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

     9.  ครูนำภาพโครงร่างของมนุษย์ ติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน และแจกภาพอวัยวะต่างๆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ภาพ

     10. ครูจับสลากเลือกตัวแทนแต่ละกลุ่ม นำภาพอวัยวะที่ได้รับมาติดบนโครงร่างของมนุษย์ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง

     11. ครูนำภาพแสดงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มาติดบนกระดานเพื่อเปรียบเทียบคำตอบกับนักเรียน จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาทีละคนบอกชื่ออวัยวะและหน้าที่ตามหมายเลขบนบัตรภาพ

     12. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

     13. ครูตรวจสอบนักเรียนจากการทำใบงานที่ 1.1 และจากการอธิบายตำแหน่งและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
 เครื่องมือ เกณฑ์
  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1           แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1             (ประเมินตามสภาพจริง)
  ตรวจใบงานที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
  ประเมินการนำเสนอผลงาน  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์        ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์