Log in | วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 | 12:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.2
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 10,717 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

       ระบบย่อยอาหารของสัตว์ ประกอบด้วย อวัยวะหลายชนิดที่ทำงานอย่างเป็นระบบ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

  ม 2/1    อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ

              ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์

 
สาระการเรียนรู้

        ระบบย่อยอาหารของสัตว์ ประกอบด้วย อวัยวะหลายชนิดที่ทำงานอย่างเป็นระบบ

 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            1)  ความสามารถในการสื่อสาร

            2)  ความสามารถในการคิด

            3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา

            4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

            5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            1) ความซื่อสัตย์

            2)  มีวินัย

            3)  ใฝ่เรียนรู้

            4) อยู่อย่างพอเพียง

            5) รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

     1.  ครูนำภาพฟองน้ำและไฮดรา มาให้นักเรียนดู และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง แหล่งที่อยู่อาศัย และการดำรงชีวิตของสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ให้นักเรียนฟัง

     2.  ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนว่า นักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารของฟองน้ำและไฮดรามีความเหมือนหรือแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปอย่างไร

     3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์ จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้

          1) การย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร
          2)การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์
          3)การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์

      โดยแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มค้นคว้าข้อมูลตามความเหมาะสม

     4.  สมาชิกแต่ละคนผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษา ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายกับสมาชิกในกลุ่ม

       จนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน แล้วบันทึกองค์ความรู้ลงในแบบบันทึกการอ่าน

     5.  ครูนำภาพแสดงระบบย่อยอาหารของปลาและแมลง มาให้นักเรียนดู แล้วสุ่มนักเรียน 2 คน อธิบายการทำงานของระบบย่อยอาหารของปลาและแมลงหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง

     6.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

     7.  สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันทำ    ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์

     8.  เมื่อสมาชิกแต่ละคู่ทำใบงานที่ 1.2 เสร็จแล้ว ให้กลับกลุ่มเดิม (4 คน) แล้วผลัดกันอธิบายคำตอบในใบงานของคู่ตนเอง   ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน

     9.  ครูคัดเลือกใบงานที่ 1.2 ของนักเรียน 5-6 กลุ่ม แล้วให้กลุ่มเจ้าของใบงานนำเสนอ และให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง

     10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
 เครื่องมือ เกณฑ์
   ตรวจใบงานที่ 1.2    ใบงานที่ 1.2  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
   ตรวจแบบบันทึกการอ่าน    แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
   สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
   สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน        แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์            ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์      

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

                1)  หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

                2)  เอกสารประกอบการสอน

                3)  บัตรภาพ

                4)  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์   

                5)  สื่อ 8 กลุ่มสาระ เรื่องระบบย่อยอาหาร

แหล่งการเรียนรู้

                1)  ห้องสมุด

                2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

                     -   http://www.cedarville.edu/personal/jwf/bio100/lecturequiz21b.swf

                    -   เว็บไซต์ trueplookpanya

                    -   สื่อ 8 กลุ่มสาระ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้