Log in | วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562 | 4:02 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 14,728 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

        เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ จะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่เฉพาะอย่างของเซลล์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

      ว 1.1        ม.1/1    สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

                           หลายเซลล์

       ว 8.1        ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/9

 
สาระการเรียนรู้
          เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกัน
 
กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

       1. ครูสุ่มนักเรียน 1 คน ออกมาอธิบายความหมายของเซลล์ ตามความรู้เดิมของนักเรียน

       2. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากคำตอบของนักเรียนว่า รอเบิร์ต ฮุค เป็นผู้ค้นพบเซลล์เป็นคนแรก โดยนำเปลือกไม้โอ๊กมาตัดเป็นชิ้นบางๆ แล้วนำมาส่องดูด้วยเลนส์เห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียงติดต่อกัน จึงเรียกช่องเหล่านี้ว่า เซลล์

       3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  นักเรียนสามารถมองเห็นเซลล์ด้วยตาเปล่าได้หรือไม่ เพราะอะไร (ไม่ได้ เพราะเซลล์มีขนาดเล็กมาก ถ้าจะมองเห็นเซลล์ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์)


ขั้นสอน

        1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต จากหนังสือเรียนและคลิปวิดีโอจาก เวปไซต์ www.youtube.comผ่านกระดาน Active board

        2. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสังเกตรูปร่างและลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

        3. สมาชิกแต่ละกลุ่มนำผลการสังเกตในขั้นที่ 1 มาวิเคราะห์ว่า เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร

        4. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเปรียบเทียบว่า เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีรูปร่างและลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างไร

        5. สมาชิกแต่ละกลุ่มนำผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาสรุปเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

        6. ครูคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการสรุปหน้าชั้นเรียน แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นครูสรุปเป็นแผนผังความคิด           


ขั้นสรุป

        1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต และกิจกรรมฝึกทักษะ กิจกรรมที่ 1 จากแบบวัดฯ

        2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 2.1 และกิจกรรมในแบบวัดฯ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยจนเกิดความเข้าใจกระจ่างชัดเจน

        3. ให้นักเรียนร่วมกันทำแบบทดสอบเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในเวปไซต์ทรูปลูกปัญญาจำนวน 10 ข้อ

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีวัด
 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่   2                (ประเมินตามสภาพจริง)
  ตรวจใบงานที่ 2.1   ใบงานที่ 2.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินการนำเสนอผลงาน   แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
  การทำงาน
  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  ตรวจสมุดภาพ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต   แบบประเมินสมุดภาพ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมี  
  ชีวิต          
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

       1) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

       2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.1

       3) คลิปวิดีโอจาก เวปไซต์ www.youtube.com

       4) ข้อสอบจากเวปไซต์ทรูปลูกปัญญา

       5) กระดาน Active board

          6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต