Log in | วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562 | 1:38 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 28 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 5,403 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องดูเซลล์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
          การใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ถูกต้องนั้น จะต้องรู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

       ว 1.1        ม.1/1    สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

       ว 8.1        ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/9

 
สาระการเรียนรู้

         1)    ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์       

            2)    การใช้กล้องจุลทรรศน์
 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

       1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

       2. ครูถามนักเรียนว่า นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ ชนิดใดในการส่องดูเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

       3. ครูเฉลยคำตอบพร้อมอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมากที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยกล้องจุลทรรศน์จะช่วยขยายภาพที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้น


ขั้นสอน

       1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ จากเวปไซต์ www.trueplookpanya.com

           -  ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

           -  หน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

       2. แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในสมุด

       3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม และสรุปประเด็นสำคัญ

       4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

       5. ครูสุ่มนักเรียน 5-6 กลุ่ม ออกมานำเสนอใบงานที่ 2.2 หน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน      

       6. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดในใบงานที่ 2.3 เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ (ครูควรดูแลให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง)


ขั้นสรุป

         1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอใบงานที่ 2.3 หน้าชั้นเรียนแล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วน ที่แตกต่าง โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

         2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  กล้องจุลทรรศน์มีประโยชน์ต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างไร (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน   ดุลยพินิจของครูผู้สอน)

         3. นักเรียนร่วมกันทำแบบทดสอบเรื่องกล้องจุลทรรศน์จำนวน 10 ข้อ จากเวปไซต์ทรูปลูกปัญญา

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีวัด
เครื่องมือ
 เกณฑ์การประเมิน
  ตรวจใบงานที่ 2.2   ใบงานที่ 2.2   ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
  ตรวจใบงานที่ 2.3   ใบงานที่ 2.3   ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
  ตรวจแบบบันทึกการอ่าน   แบบบันทึกการอ่าน   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์     
  สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล   แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล       ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
       -   เวปไซต์ www.trueplookpanya.com