Log in | วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562 | 4:01 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติศาสตร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 25 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 6,000 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติศาสตร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวลา 20 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สาระสำคัญ
     อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงาน

ความคิดรวบยอด


 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
     -

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     2. ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
สาระการเรียนรู้

1. พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     - ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ
     - พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. แหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     - ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศ  ต่าง ๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     - อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


     1. ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร
     2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย
     2. ใฝ่เรียนรู้
     3. มีความรับผิดชอบความมุ่งมั่น

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )
     1. ขั้นสังเกต/รับรู้
          1.1 ทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย  บรูไนดารุสซาราม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและติมอร์–เลสเต โดยให้นักเรียนดูแผนภาพที่ 10.1 - 10.3 ภาพธงชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้วิธีตอบถามว่าเป็นธงชาติของประเทศใด
          1.2 ครูอธิบายแผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
          2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) (Home group) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการดังนี้
          2.2 โดยสมาชิกแต่ละคนศึกษาเอกสาร และหนังสือที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ในหัวข้อดังนี้ 
                    สมาชิกคนที่ 1, 5 ศึกษา เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย บรูไนดารุสซาราม
                    สมาชิกคนที่ 2, 6 ศึกษา เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย  ติมอร์–เลสเต 
                    สมาชิกคนที่ 3, 7 ศึกษา เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ลาว มาเลเซีย เวียดนาม                      สมาชิกคนที่ 4, 8 ศึกษา เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศพม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
          2.3 เมื่อสมาชิกศึกษาหัวข้อที่ตนรับผิดชอบจากเว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญาhttp://www.thai-aec.com/download-aec  แล้ว สมาชิกแยกย้ายเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ( Export group ) โดยผู้ที่ศึกษาหัวข้อเดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกัน และทำกิจกรรดังนี้
                    - อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ตามประเด็นที่ 1 - 4
                    - สรุปสาระสำคัญหัวข้อที่ศึกษาจากกลุ่ม Home  group
          2.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและขณะปฏิบัติกิจกรรมครูดูแลอย่างใกล้ชิด
     3. ขั้นหาลักษณะร่วม
          3.1 ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อจากชั่วโมงที่แล้ว
          3.2 สมาชิกแต่ละคนกลับกลุ่ม Home Group โดยสมาชิกแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายหรือสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนรู้ ร่วมกัน ในกลุ่ม Export Group จนครบทุกข้อ หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันสรุปประเด็นและสาระสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่ได้ศึกษา
          3.3 เมื่อสมาชิกแต่ละกลุ่มได้สรุปประเด็นและสาระสำคัญที่ได้ศึกษาแล้วสรุปบทเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งคำถามกลุ่มละ 5 คำถาม
          3.4 แข่งขันกันตอบคำถามโดยใช้คำถามที่แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโดยใช้วิธีจับฉลากคำถาม
          3.5 จัดลำดับโดยให้คะแนนรวมของกลุ่ม ชมเชยโดยการปรบมือ
          3.6 ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งครูในชั่วโมงถัดไป
     4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
          4.1 ทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย  บรูไนดารุสซาราม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและติมอร์–เลสเต 
          4.2 ครูทบทวนทำเลที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          4.3 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) (Home group) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการดังนี้
          4.4 โดยสมาชิกแต่ละคนศึกษาเอกสาร และหนังสือที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ในหัวข้อดังนี้
                    สมาชิกคนที่ 1, 5 ศึกษา เรื่อง พัฒนาการทางสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                        สมาชิกคนที่ 2, 6 ศึกษา เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                    สมาชิกคนที่ 3, 7 ศึกษา เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                    สมาชิกคนที่ 4, 8 ศึกษา เรื่อง ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนของประเทศในภูมิภาค
          4.5 เมื่อสมาชิกศึกษาหัวข้อที่ตนรับผิดชอบแล้ว สมาชิกแยกย้ายเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ( Export group )  โดยผู้ที่ศึกษาหัวข้อเดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกัน และทำกิจกรรดังนี้
                    อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ตามประเด็นที่ 1 - 4
                    สรุปสาระสำคัญหัวข้อที่ศึกษาจากกลุ่ม Home group
          5.6 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและขณะปฏิบัติกิจกรรมครูดูแลอย่างใกล้ชิด
     5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
          5.1 ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อจากชั่วโมงที่แล้ว
          5.2 สมาชิกแต่ละคนกลับกลุ่ม Home Group โดยสมาชิกแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายหรือสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม Export Group จนครบทุกข้อ หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันสรุปประเด็นและสาระสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่ได้ศึกษา
          5.3 เมื่อสมาชิกแต่ละกลุ่มได้สรุปประเด็นและสาระสำคัญที่ได้ศึกษาแล้วสรุปบทเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งคำถามกลุ่มละ 5 คำถาม
          5.4 แข่งขันกันตอบคำถามโดยใช้คำถามที่แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโดยใช้วิธีจับฉลากคำถาม
          5.5 จัดลำดับโดยให้คะแนนรวมของกลุ่ม ชมเชยโดยการปรบมือ

กิจกรรมที่ 2 (แหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )
     1.ขั้นสังเกต/รับรู้
          1.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมที่นักเรียนควรรู้จัก เช่น อารยธรรมด้านวรรณกรรม เรื่อง  รามเกียรติ์ ว่าเป็นอารยธรรมด้านใดและอารยธรรมของประเทศใด
     2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
          2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการ
          2.2 ให้สมาชิกแต่ละแต่ละคนศึกษาศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กลุ่มละ ๒ ประเทศโดยไม่ซ้ำกัน
          2.3 ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของประเทศที่ศึกษาเป็นแผนผังความคิด
     3. ขั้นหาลักษณะร่วม
          3.1 ครูชมเชยนักเรียนส่งงานตรงเวลาและทำงานได้สะอาดเรียบร้อยครูสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความสะอาด
          3.2 ครูนำแผนผังความคิดของนักเรียนกลุ่มที่สมบูรณ์ที่สุดจัดบอร์ดพร้อมกับทบทวนเรื่องอารยธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มตามเดิม ร่วมกันวิเคราะห์ความสำคัญอิทธิพลของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอารยธรรมโบราณของไทยนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอตามลำดับที่จับสลากได้
          3.4 ครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญและอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน
     4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
          4.1 ครูทบทวนความสำคัญอิทธิพลของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอารยธรรมโบราณของไทย
     5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
          5.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน คละความสามารถ นักเรียนช่วยกันติวความรู้ให้กันโดยนักเรียนเก่งเป็นผู้นำในการติวความรู้
          5.2 กำหนดให้สมาชิกมีหมายเลขประจำตัว 1 2 3 4 5 6 ครูสุ่มถามนักเรียนตามหมายเลข นักเรียนที่มีหมายเลขตรงกับที่ครูสุ่มเท่านั้นจึงจะสิทธิ์ตอบคำถาม
          5.3 นำคะแนนของสมาชิกในกลุ่มรวมกัน  กลุ่มที่ชนะได้คะแนนบวกเพิ่ม 2 คะแนน
          5.4 ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่องสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งครูนอกเวลาเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

     1. การทดสอบ
     2. การทำแบบฝึกหัด
     3. การทำใบงาน
     4. การสังเกต

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
     2. ใบงานกิจกรรมเสริมบทเรียน
     3. ใบความรู้
     4. หนังสือพิมพ์,วารสาร,อินเทอร์เน็ต

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านโป่งไทร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้