Log in | วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562 | 23:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติศาสตร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 25 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 4,820 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติศาสตร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความเป็นมาของชนชาติไทย เวลา 10 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สาระสำคัญ
     อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน  โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงาน

ความคิดรวบยอด

 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
     -

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
     2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ
     3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน  
 
สาระการเรียนรู้

1. ประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัย
          - สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป
          - รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น
          - รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น ล้านนานครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น

2. อาณาจักรสุโขทัย
           - สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป
          - รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น
          - รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น ล้านนานครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น

3. เวลากับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
          - การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก )
          - พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์ระหว่าง   ประเทศ
          - วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทยวรรณกรรม ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรมไทย
          - ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่นการชลประทาน เครื่องสังคมโลก
          - ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

     1. ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร
     2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย
     2. ใฝ่เรียนรู้
     3. มีความรับผิดชอบความมุ่งมั่น

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 (ประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัย )
     1. ขั้นสังเกต/รับรู้
          1.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัย  ดังนี้
                    - การแบ่งตามเวลาของการเป็นราชธานี
                    - แบ่งตามระยะเวลาของระบอบการปกครอง
                    - การแบ่งตามลักษณะทางสังคม
     2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
          2.1 ครูให้นักเรียนดูข้อมูลการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย โดยยึดระยะเวลาของการเป็นราชธานี ดังนี้

     3. ขั้นหาลักษณะร่วม
          3.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๕ –๖ คน  ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยผ่านเว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/12929-024098/
          3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเรื่องราวของประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยเป็นแผนผังความคิด  (เตรียมนำเสนอในชั่วโมงต่อไป)
     4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
          4.1 ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการนำเสนอประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย ขณะที่นักเรียนเตรียมความพร้อม  ครูกำหนดข้อตกลงในการเรียนว่า ให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มมีหมายเลขประจำตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6 ฟังการนำเสนอประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย แล้วนักเรียนติวความรู้กัน
          4.2 นักเรียนตัวแทนกลุ่มนำเสนอตามลำดับที่จับสลากได้
          4.3 นักเรียนในกลุ่มช่วยกันติวความรู้ จนสมาชิกทุกคนมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย 
     5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
          5.1 ครูสุ่มถามนักเรียนตามหมายเลข นักเรียนที่มีหมายเลขตรงกับที่ครูสุ่มเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ตอบคำถาม
          5.2 นำคะแนนของสมาชิกในกลุ่มมารวมกัน  กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้คะแนนบวกเพิ่ม 2 คะแนน
          5.3 ครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก่อนสมัยสุโขทัย

กิจกรรมที่ 2 ( อาณาจักรสุโขทัย )
     1. ขั้นสังเกต/รับรู้
          1.1 ครูสนทนาทบทวนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยกับนักเรียน
          1.2 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) (Home  group) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการดังนี้
          1.3 ให้สมาชิกแต่ละแต่ละคนศึกษาศึกษาเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย โดยสมาชิกแต่ละคนศึกษาเอกสาร  และหนังสือที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ในหัวข้อดังนี้
                    - สมาชิกคนที่ 1, 5 ศึกษา เรื่อง ล้านนา
                    - สมาชิกคนที่ 2, 5 ศึกษา เรื่อง นครศรีธรรมราช
                    - สมาชิกคนที่ 3, 7 ศึกษา เรื่อง สุวรรณภูมิ
                    - สมาชิกคนที่ 4, 8 ศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม  และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
          1.4 เมื่อสมาชิกศึกษาหัวข้อที่ตนรับผิดชอบแล้ว สมาชิกแยกย้ายเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ( Export group ) โดยผู้ที่ศึกษาหัวข้อเดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกัน และทำกิจกรรดังนี้
                    - อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ตามประเด็นที่ 1 - 4
                    - สรุปสาระสำคัญหัวข้อที่ศึกษาจากกลุ่ม Home group
     2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
          2.1 นักเรียนเข้ากลุ่มตามเดิมเหมือนชั่วโมงที่แล้ว ทำกิจกรรมต่อจากชั่วโมงที่แล้ว
          2.2 สมาชิกแต่ละคนกลับกลุ่ม Home Group โดยสมาชิกแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายหรือสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม Export Group จนครบทุกข้อ หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันสรุปประเด็นและสาระสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่ได้ศึกษา
          2.3 เมื่อสมาชิกแต่ละกลุ่มได้สรุปประเด็นและสาระสำคัญที่ได้ศึกษาแล้วสรุปบทเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งคำถามกลุ่มละ 5 คำถาม
          2.4 แข่งขันกันตอบคำถามโดยใช้คำถามที่แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโดยใช้วิธีจับฉลากคำถาม
          2.5 จัดลำดับโดยให้คะแนนรวมของกลุ่ม ชมเชยโดยการปรบมือ
     3. ขั้นหาลักษณะร่วม
          3.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) (Home group) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการดังนี้

          3.2 ให้สมาชิกแต่ละแต่ละคนศึกษาศึกษาเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนศึกษาเอกสาร และหนังสือที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ในหัวข้อ ดังนี้
                    - สมาชิกคนที่ 1, 4 ศึกษา เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
                    - สมาชิกคนที่ 2, 5 ศึกษา เรื่อง ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
                    - สมาชิกคนที่ 3, 5 ศึกษา เรื่อง ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
          3.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมครูดูแลอย่างใกล้ชิด
     4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
         
4.1 นักเรียนเข้ากลุ่มตามเดิมเหมือนชั่วโมงที่แล้ว  ทำกิจกรรมต่อจากชั่วโมงที่แล้ว
          4.2 สมาชิกแต่ละคนกลับกลุ่ม Home Group โดยสมาชิกแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายหรือสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม Export Group จนครบทุกข้อ หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันสรุปประเด็นและสาระสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่ได้ศึกษา
          4.3 เมื่อสมาชิกแต่ละกลุ่มได้สรุปประเด็นและสาระสำคัญที่ได้ศึกษาแล้วสรุปบทเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งคำถามกลุ่มละ 5 คำถาม
          4.4 แข่งขันกันตอบคำถามโดยใช้คำถามที่แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโดยใช้วิธีจับฉลากคำถาม
          4.5 จัดลำดับโดยให้คะแนนรวมของกลุ่ม ชมเชยโดยการปรบมือ
          4.6 สรุปบทเรียนโดยให้นักเรียนทำใบงานที่ 23 ปัจจัยการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
     5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
          5.1 ครูกล่าวยกย่องชมเชยนักเรียนที่ส่งงานได้ตรงเวลา
          5.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5 - 6 คน สืบค้นเกี่ยวกับพัฒนาการอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
          5.3 ครูแนะนำแหล่งเรียนรู้ 
          5.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
          5.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด เตรียมความพร้อมในการนำเสนอชั่วโมงต่อไป

กิจกรรมที่ 3 (เวลากับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา )
     1. ขั้นสังเกต/รับรู้
          1.1 ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพที่ 26 ภาพวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ครูสนทนาซักถามนักเรียนจากแผนภาพในประเด็นต่อไปนี้
                    – แผนภาพที่ 26 เป็นแผนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องอะไร
                    – เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยใด
                    – มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร
                    – วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยมีอะไรบ้าง
     2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
          2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน สืบค้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยด้านต่าง ๆ เช่น
                    - ด้านศิลปกรรมไทย
                    - ด้านวรรณกรรม
                    - ด้านการแต่งกาย
                    - ภาษาไทย
                    - ประเพณีสำคัญ
          2.2 ให้นักเรียนจัดบอร์ดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย (นอกเวลาเรียน)
          2.3 นักเรียนร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประกวดและตัดสินการจัดบอร์ด
     3. ขั้นหาลักษณะร่วม
          3.1 นักเรียนร่วมกันตัดสินการประกวดการจัดบอร์ดเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
          3.2 ประกวดผลการตัดสิน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดลำดับ 1, 2, 3
          3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันนักเรียนตัวแทนกลุ่มนำเสนอ
          3.5 ครูเชิญชวนนักเรียนปรบมือขอบคุณเพื่อนที่ออกมานำเสนอ
     4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
          4.1 ครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมและให้ข้อคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยว่า เมื่อเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมกันรักษาและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะเป็นภูมิปัญญาที่เป็นรากเหง้าของชาติ
          4.2 มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย กลุ่มละ 1 เรื่องโดยใช้วิธีการจับสลาก วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยด้านต่าง ๆ มีดังนี้
                    - ด้านศิลปกรรมไทย
                    - ด้านวรรณกรรม
                    - ด้านการแต่งกาย
                    - ภาษาไทย
                    - ประเพณีสำคัญ
     5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
          5.1 นักเรียนเตรียมความพร้อมในการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
          5.2 ขณะที่นักเรียนเตรียมความพร้อมครูอบรมเรื่องมารยาทในการชมกรณีที่นักเรียนดีใจพอใจให้แสดงออกโดยการปรบมือ
          5.3 นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามลำดับที่จับสลากได้
          5.4 ครูเชิญชวนนักเรียนปรบมือแสดงความขอบคุณเพื่อนที่ออกมาแสดงบทบาทสมมติ
          5.5 นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

     1. การทดสอบ 
     2. การทำแบบฝึกหัด
     3. การทำใบงาน
     4. การสังเกต

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
     2. ใบงานกิจกรรมเสริมบทเรียน
     3. ใบความรู้
     4. หนังสือพิมพ์,วารสาร,อินเทอร์เน็ต
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านโป่งไทร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้