Log in | วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 | 21:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 24 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 24,028 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ทรัพยากรในท้องถิ่น เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

         สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ดิน หิน น้ำ  อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่  จัดเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายจึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันดูแลและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า  เพื่อจะได้มีใช้ได้นานและยั่งยืนต่อไป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
                ว 2.2 ป 3/1 สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

            ว 8.1 ป. 3/1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

            ว 8.1 ป. 3/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ  

            ว 8.1 ป. 3/3 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล

            ว. 8.1 ป.3/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณืไว้และนำเสนอผล

            ว 8.1 ป.3/5  ตั้งคำถามใหม่จากผลสำรวจตรวจสอบ          

            ว 8.1 ป. 3/6  แสดงความคิดเห็น และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนำไปสู่การสร้างความรู้

            ว 8.1 ป. 3/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบคำอธิบาย

            ว 8.1 ป. 3/8 นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้

    1.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการใช้และวิเคราะห์ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

    2.  อภิปรายและนำเสนอวิธีการต่าง ๆ  ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า

    3.  ร่วมกันปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่า


 

 


 
สาระการเรียนรู้

ความรู้

            - ทรัพยากร

            - ทักษะ กระบวนการ

      1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

      2. กระบวนการกลุ่ม

      3. กระบวนการคิด

      4. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

คุณลักษณะ

     1. มีเหตุผล

     2. ยอมรับผลงานผู้อื่น

     3. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

     4. มีความสามัคคี

     5. มีความซื่อสัตย์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

      1. ให้นักเรียนดูภาพทะเล ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้จาก www.google  จะปรากฏให้เห็นบน Active board แล้วครูถามว่า ทะเล ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้  เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้น  นักเรียนจะตอบได้ว่าเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  จากนั้นครูให้นักเรียนสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จัดเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ ลงในใบกิจกรรม 1 แผ่นที่  1

     2. ให้นักเรียนนำข่าวที่หามาหรือสืบค้นข้อมูลจาก www.google    และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้  วิเคราะห์ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และนำเสนอวิธีการต่าง ๆ  ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าบันทึกลงในใบกิจกรรม  1  แผ่นที่  2

     3. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนและร่วมกันปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิ่งต่างๆ  ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่าทำได้อย่างไร

     4. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่ามนุษย์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น การตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่าถูกล่าทำให้เกิดการสูญพันธุ์การทำเหมืองแร่  ทำให้เกิดดินเสีย น้ำเสีย อากาศมีฝุ่นละออง  และแร่บางชนิดที่เป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ  ของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

    5. ครูถามนักเรียนว่า  เราจะมีวิธีช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเราอย่างไร ให้มีกินมีใช้และยั่งยืนตลอดไป

    6. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ประโยชน์  ปัญหา และวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเขียนเป็นแผนผังความคิด ดังตัวอย่าง


    7.  ครูให้นักเรียนเล่นเกมพอเพียง ฐานแยกประเภทขยะ และฐานกำจัดแมลงศัตรูพืช

     8.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการทำกิจกรรม

 

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
 เกณฑ์การประเมิน
 1. ตรวจผลงาน   - ใบกิจกรรม       ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80   
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       - แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
 3. สังเกตทักษะการทำงานกลุ่ม   - แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม    ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
 4. การนำเสนอผลงาน   - แบบประเมินการนำเสนอผลงาน    ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80


5.สังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 

  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์