Log in | วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 | 8:07 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติศาสตร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 24 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 6,273 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ เวลา 10 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สาระสำคัญ
     วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์  นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงาน

 


ความคิดรวบยอด

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
     -

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
     2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
     3. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

 
สาระการเรียนรู้

1. ประวัติศาสตร์ไทย
     - ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย
     - ความสำคัญของเวลา และช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
     - ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต

2. การเทียบศักราช
     - ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.
     - วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่างการเทียบ
     - ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

3. วิธีการทางประวัติศาสตร์
     - ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
     - ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง ( เชื่อมโยงกับ มฐ.ส 4.3) เช่น ข้อความ ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย เป็นต้น
     - นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้ (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

     1. ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร
     2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย
     2. ใฝ่เรียนรู้
     3. มีความรับผิดชอบความมุ่งมั่น

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
     กิจกรรมที่ 1(ประวัติศาสตร์ไทย )
          1. ขั้นสังเกต/รับรู้
               1.1 ขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาอ่านบทความเรื่องคุณค่าของเวลา
              1.2 ครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความในประเด็นต่อไปนี้
                         - เนื้อหาเรื่องที่อ่านคืออะไร
                         - ประโยชน์ของเรื่องที่อ่าน
               1.3 ครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
   
 2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
         
2.1 นักเรียนศึกษาเรื่องเวลากับประวัติศาสตร์จากเว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/12925-024053/
          2.2 สุ่มให้นักเรียนออกมาสรุปเกี่ยวกับเวลากับประวัติศาสตร์
          2.3 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ
ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการดังนี้


          2.4 ให้สมาชิกแต่ละแต่ละคนศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากเหตุของบุคคลในครอบครัวหรือชุมชน (นอกเวลาเรียน)
         
 3. ขั้นหาลักษณะร่วม
               3.1 ครูทบทวนความสำคัญของเวลา
               3.2 นักเรียนเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ
               3.3 นักเรียนนำเสนอตามลำดับที่จับสลากได้
         4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
               4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป ควรได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความเกี่ยวเนื่องมาจากอดีต และจะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งต่าง ๆ รอบตัวก็เปลี่ยนไปด้วย  เวลาจึงเป็นสิ่งที่นำความเปลี่ยนแปลงมาให้ การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตจะทำให้เราเข้าใจปัจจุบันได้ดีขึ้น
          5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
               5.1 ให้นักเรียนศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีในหนังสือแบบเรียนที่นักเรียนสนใจคนละ ๑ เรื่อง  แล้วขีดเส้นใต้คำที่ใช้เกี่ยวกับเวลาและช่วงเวลาด้วยดินสอดำ
               5.2 สุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอคำที่เกี่ยวกับเวลาและช่วงเวลาพร้อมกับอธิบายความหมายของคำต่างๆเหล่านั้น
               5.3 ครูให้รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 กิจกรรมที่ 2 ( การเทียบศักราช )
          1. ขั้นสังเกต/รับรู้
               1.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการนับและเทียบศักราชในประเด็นต่อไปนี้
                         - ปีนี้เป็นปี พ.ศ. ?
                         - ปี 2008 คืออะไร
          2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
               2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม  โดยคละความสามารถ  ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการดังนี้

               2.2 ให้สมาชิกแต่ละคนศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการเทียบศักราช ดังนี้
                         - สมาชิกหมายเลข 1, 4 ศึกษา เรื่อง การนับและเทียบศักราชแบบไทย
                         - สมาชิกหมายเลข 2, 5 ศึกษา เรื่อง การนับและเทียบศักราชแบบคริสต์ศักราช (ค.ศ.)
                         - สมาชิกหมายเลข 3, 6 ศึกษา เรื่อง การนับและเทียบศักราชแบบฮัลเราะจ์ศักราช (ฮ.ศ.)

          3. ขั้นหาลักษณะร่วม
               3.1 ให้นักเรียนศึกษาเกณฑ์การเปรียบเทียบศักราช โดยถือพุทธศักราชเป็นหลัก ดังนี้
                          พ.ศ.  –  ๒๓๒๔  =  ร.ศ.   หรือ        ร.ศ.  +  ๒๓๒๔  =  พ.ศ.
                          พ.ศ.  –  ๕๔๓    =  ค.ศ.   หรือ       ค.ศ.  +  ๕๔๓    =  พ.ศ.
                          พ.ศ.  –  ๑๑๘๑   =  จ.ศ.   หรือ       จ.ศ.  +  ๑๑๘๑   =  พ.ศ.
                          พ.ศ.  –  ๖๒๑     =  ม.ศ.   หรือ        ม.ศ.  +  ๖๒๑    =  พ.ศ.

          4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
               4.1 ครูอธิบายหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ  พร้อมให้ตัวอย่างการเปรียบเทียบศักราช
               4.2 ให้นักเรียนทำโจทย์ตัวอย่างการเทียบศักราช  โดยให้นักเรียนจับคู่กันทำโจทย์ตัวอย่าง
               4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยโจทย์ตัวอย่าง
               4.4 ให้นักเรียนดูตัวอย่างการเขียนและการอ่านเวลาในประวัติศาสตร์ไทย

               4.5 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนโจทย์ตัวอย่างการเขียนและการอ่านเวลาในประวัติศาสตร์ไทยจนเข้าใจทุกคน
          5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
               
5.1 ครูทบทวนวิธีการเทียบศักราช
               5.2 ให้นักเรียนศึกษาหนังสือหรือเอกสารประวัติศาสตร์ไทยที่ครูจัดเตรียมไว้ให้
               5.3 ให้นักเรียนรวบรวมการใช้คำที่เกี่ยวข้องกับศักราชโดยการบันทึกลงในสมุด
               5.4 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำที่เกี่ยวข้องกับศักราช

     กิจกรรมที่ 3
( วิธีการทางประวัติศาสตร์ )
          1. ขั้นสังเกต/รับรู้
               
1.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ  ละ 5-6 คน ครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุ
               1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป และนำเสนอหน้าชั้นในประเด็นต่อไปนี้
                         - เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชนิดใด
                         - มีความเป็นมาอย่างไร
                         - มีความสำคัญอย่างไร
                         - แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อย่างไร
               1.3 ครูให้ความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
               1.4 นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในชั่วโมงถัดไป
          2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง
               
2.1 ส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้น โดยใช้แผ่นโปร่งใส
               2.2 นักเรียนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในประเด็นสำคัญ
               2.3 ครูนำภาพเกี่ยวกับโบราณวัตถุสมัยบ้านเชียง  และสมัยต่าง ๆ ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์
               2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  จากหลักฐาน  การศึกษาเรื่องราวส่วนใหญ่อาศัยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  ประกอบกันหลายด้าน
               2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่ม สำรวจชุมชน ตามใบงานที่ 7.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
               2.6 นักเรียนทำใบงานที่ 7.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
               2.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จดบันทึกลงสมุด
               2.8 มอบหมายให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สลับกลุ่มละ 1 สัปดาห์

          3. ขั้นหาลักษณะร่วม
               3.1 ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นแผนผังความคิด ดังนี้
                         - การตั้งตั้งประเด็นคำถาม
                         - การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
                         - การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
                         - การสรุปข้อเท็จจริง
                         - การนำเสนอข้อมูล 
          4. ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด
               4.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  ตามขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นแผนผังความคิดในประเด็นที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียน เช่น
                        - ประวัติการตั้งหมู่บ้าน
                        - ประวัติสถานที่สำคัญในชุมชน
               4.2 อธิบายวิธีการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนตามแผนผังความคิด
               4.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมวิธีการทางประวัติศาสตร์  (นอกเวลาเรียน) เตรียมความพร้อมในการนำเสนอ
          5. ขั้นทดสอบแล้วการนำไปใช้
               
5.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับการสืบค้นการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนตามวิธีการทางประวัติศาสตร์
               5.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการสืบค้นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
               5.3 ครูยกย่องชมเชยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเรียบร้อยได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ครูสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เรื่อง ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
               5.4 ครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานว่าถ้าหากมีการเตรียมการหรือวางแผนการทำงานดีงานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปแล้วครึ่งหนึ่ง

 
การวัดผลและประเมินผล


     1. การทดสอบ
     2. การทำแบบฝึกหัด
     3. การทำใบงาน
     4. การสังเกต

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
     2. ใบงานกิจกรรมเสริมบทเรียน
     3. ใบความรู้
     4. หนังสือพิมพ์,วารสาร,อินเทอร์เน็ต

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านโป่งไทร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้