Log in | วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562 | 14:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การทดสอบผลงานE-Book ที่ได้จัดทำ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 2,000 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การทดสอบผลงานE-Book ที่ได้จัดทำ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การทดสอบผลงานE-Book ที่ได้จัดทำ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การทดสอบผลงาน E-book ที่ได้จัดทำ
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
     ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการทดสอบหนังสือ E-book ได้
     2. นักเรียนใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
 
สาระการเรียนรู้

     การใช้เครื่องมือในการทดสอบหนังสือ E-book 
 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     
1. ครูบอกนักเรียนว่าตอนนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     2. วันนี้ครูจะบอกวิธีการทดสอบหนังสือ E-book ของนักเรียน


ขั้นสอน
     1. นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
     2. ครูให้นักเรียนเปิดงานของตนเองขึ้นมา
     3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การทดสอบผลงานE-Book
     4. ครูสังเกตและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


ขั้นสรุป
     1. ครูถามนักเรียนว่าการใช้งานโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ยากหรือไม่
     2. นักเรียนเก็บเก้าอี้และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัด
     - สังเกตการฟังและการตอบคำถาม
     - ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
     - ใบงาน เรื่อง  การทดสอบผลงานE-Book
     - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ดาดหวัง

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
     - เกณฑ์ใบงาน ร้อยละ 70  ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
     - การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. แบบฝึกหัด เรื่อง การทดสอบผลงานE-Book
     2. ใบความรู้ เรื่อง การทดสอบผลงานE-Book
     3.  แบบประเมินผลเรียนรู้ที่คาดหวัง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้