Log in | วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562 | 1:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ปุ่ม Bottons และการเชื่อมโยง (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,767 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปุ่ม Bottons และการเชื่อมโยง (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การสร้างปกหลังของหนังสือ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การสร้างปกหลังให้โปร่งใส
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
     ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. นักเรียนสามารถสร้างปกหลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้โปร่งใสได้
     2. นักเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างปกหลังให้โปร่งใส
 
สาระการเรียนรู้

     การแทรกปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง (Link) เป็นสิ่งสำคัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งการทำปุ่มเพื่อสั่งให้ปิดหนังสือ การพิมพ์หนังสือและการทำหน้าสารบัญเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเนื้อหาการเชื่อมโยงที่ดีต้องมีการออกแบบการเชื่อมโยงก่อนปฏิบัติจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเชื่อมโยงหรือเมื่อคลิกปุ่มควบคุมแล้วไม่มีการตอบสนองเกิดขึ้น
 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     1. ครูให้นักเรียนส่งรายงานเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Desktop  Author ที่สั่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
     2. นักเรียนกลุ่มใดที่ไม่ได้นำรายงานมาส่งในวันนี้ครูให้โอกาสถึงอาทิตย์หน้าให้นำมาส่งได้

ขั้นสอน
     1. ครูให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดโปรแกรมขึ้นมา
     2. ครูให้นักเรียนเปิดงานเก่าที่ save ไว้ขึ้นมา
     3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนแต่ละคนส่วนใหญ่จัดรูปแบบและเลือกรูปภาพได้สวยงาม ครูขอชมเชย
     4. ครูบอกนักเรียนว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำเป็นที่จะต้องทำให้ปกหลังของหนังสือเป็นแบบโปร่งใส  แบบโปร่งใสเป็นอย่างไร เดี๋ยววันนี้ครูจะบอกให้นักเรียนทำ
     5. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การสร้างปกหลังของหนังสือ
     6. ครูสังเกตและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสรุป
     1. ตอนนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือแต่การทดสอบดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กัน ซึ่งครูจะสอนในชั่วโมงต่อไป
     2. ครูบอกนักเรียนเรื่องส่งรายงานอีกครั้งหนึ่ง

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัด
     - สังเกตการฟังและการตอบคำถาม
     - ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
     - ใบงาน เรื่อง การสร้างปกหลังของหนังสือ
     - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ดาดหวัง

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
     - เกณฑ์ใบงาน ร้อยละ 70  ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
     - การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1. ใบความรู้ เรื่อง การสร้างปกหลังของหนังสือ
     2. แบบประเมินผลเรียนรู้ที่คาดหวัง

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้