Log in | วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 | 12:02 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

My Self (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 23 ก.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 10,754 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My Self (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Parts of Body เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

         ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัว   เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์   สามารถพูด/เขียนถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและจำนวนของร่างกายได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และยังบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.  ออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

            2.  บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

                3.  พูดออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้
 
สาระการเรียนรู้

Function    :  -   คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับร่างกาย

                   -   ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น What  color is  your hair?  My hair ’s black. /

                       I  have  black  hair.

                   -   คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกาย  เช่น บอกลักษณะของ  ร่างกาย สี  จำนวน

       Vocabulary  :   big, long, short, small,  mouth, eyes, etc

        Grammar     :   Present Simple Tense 

      Sentences     :   I have one mouth.

                            I have two big eyes.

                            You have one small nose.

                            He/She has two long ___.

                            He/She has one ____.

                            I have short hair.

                            You have long hair.

                            She has curl hair.

                            He has short hair.

                            He has black eyes.

                            She has brown hair

                            Touch your ______.

                  -   กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม  การร้องเพลง

                  -   คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

                  -  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้น

                  -  การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ

 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          ความสามารถในการสื่อสาร

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        1. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

        2. มีความขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียน

        3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

     ขั้นเตรียม Warm up  

                   1. นักเรียนดูแผนภูมิเพลง Head, Shoulders, Knees, and Toesโดยใช้ชุดอุปกรณ์ Active  Board ฟังเพลงจาก

สื่อทางอินเตอร์เน็ต(Internet)  ร้องเพลงตามและร้องพร้อมกัน  พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ

                   2. สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง  และนอกจากคำศัพท์ในเนื้อเพลงแล้วนักเรียนรู้จักคำศัพท์ เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายคำใดบ้าง  ให้ช่วยกันบอก


      ขั้นนำเสนอ  Presentation

                    ครูนำภาพส่วนต่างๆของร่างกายให้นักเรียนดู  อ่านคำศัพท์  eyes, ears, head, face, …

  ให้นักเรียนอ่านตามและให้อ่านพร้อมกัน  จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Parts of body

    

      ขั้นฝึกหัด  Practice

                   1.   แบ่งกลุ่มนักเรียนคละชั้น  ให้ฝึกอ่านคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย

                   2.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด     โยงภาพกับคำศัพท์

  

      ขั้นนำไปใช้  Production 

                    1. ให้นักเรียนวาดภาพคน และเขียนคำศัพท์แสดงส่วนต่างๆของร่างกาย พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม

    

      ขั้นสรุป   Wrap up 

                    นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย จากบัตรภาพ  พร้อมกัน

 
การวัดผลและประเมินผล
   วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
 

 1. สังเกตพฤติกรรมการพูด    

 

 - แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง-การพูด 

 

 - ถูก 9-10ข้อ   ดีมาก

  2. ตรวจผลงาน  - แบบบันทึกการตรวจผลงาน  

 - ถูก 7-8 ข้อ   ดี

     

 - ถูก 5-6 ข้อ   พอใช้

     

 - ถูก 0-4  ข้อ   ควรปรับปรุง 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

      1.  แผนภูมิเพลง  Head, Shoulders, Knees, and Toes  โดยใช้ชุดอุปกรณ์ Active  Board

      2.  เพลง  Head, Shoulders, Knees, and Toes   สื่อทางอินเตอร์เน็ต

      3.  บัตรภาพส่วนต่างๆของร่างกาย

      4.   แบบฝึกหัดโยงภาพกับคำศัพท์

      5.   สื่อความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Parts of body

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้