Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 | 4:18 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การพูดต่อที่ประชุมชน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 23 ม.ค. 2557
โหวต : | เข้าชม : 16,034 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การพูดต่อที่ประชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การพูดต่อที่ประชุมชน เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การพูดต่อที่ประชุมชน เป็นการพูดในที่สาธารณะ มีคนฟังจำนวนมาก ผู้พูดต้องใช้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและเรื่องราว อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสนอความคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 3.1   ม.4-6/5   พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้อง เหมาะสม
              ม.4-6/46  มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เตรียมข้อมูล และร่างบทสำหรับการพูดในโอกาสต่างๆ ได้
2. พูดแสดงทรรศนะ พูดโต้แย้ง พูดโน้มน้าวใจและเสนอความคิดใหม่ได้
3. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การพูดต่อที่ประชุมชน
2. มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ            

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีความคิดรวบยอด
4. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบเบญจขันธ์)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่  11

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการกลุ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มประชุมวางแผนเตรียมการพูดหน้าชั้นเรียน  ดังนี้  
    - แบ่งหัวข้อกันศึกษา “หลักการพูดต่อที่ประชุมชน”
    - นำความรู้ที่ได้รับมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
    - ช่วยกันกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะพูด  ให้มีหัวข้อที่แสดงทรรศนะ พูดโต้แย้ง พูดโน้มน้าวใจและเสนอความคิดใหม่   แล้วช่วยกันร่างบทพูดตั้งแต่วางโครงเรื่อง และเขียนเรื่อง โดยยึดหลักการเรียบเรียงข้อความเหมือนเรียงความ 
    - สมาชิกในกลุ่มตรวจสอบบทร่างสำหรับพูดตั้งแต่    ความถูกต้องของข้อมูลในการพูด  การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ และการลำดับเรื่องราวในการพูด   การสอดแทรกข้อคิด คุณค่า และอารมณ์ขันในการพูด
3. ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอความคิดเห็น เทคนิคการพูด การสอดแทรกต่างๆ เพื่อให้การพูดมีคุณค่า น่าเชื่อถือ และน่าฟัง โดยผลัดกันเป็นผู้เสนอความคิดและรับฟังความคิด  นำข้อมูลมาเรียบเรียงให้ถูกต้องสมบูรณ์
4. กำหนดหน้าที่การเรียบเรียง  การคัดลอกข้อความใหม่  และคัดเลือกผู้นำเสนอผลงานการพูดต่อ   ที่ประชุมชนโดยในกลุ่มช่วยกันฝึกซ้อมลีลา  ท่าทาง  และบุคลิกในการพูด  น้ำเสียง  การออกเสียงควบกล้ำและจังหวะในการพูด  เพื่อให้ผลงานในกลุ่มแข่งขันกับกลุ่มอื่นได้   สมาชิกในกลุ่มให้คำแนะนำ ปรับปรุง
5. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการพูดต่อที่ประชุมชนหน้าชั้นเรียน
6. ครูและตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มร่วมกันประเมินผลการพูด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่  11

 
การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการพูดต่อที่ประชุมชน

 แบบประเมินการพูดต่อที่ประชุมชน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
 -
หนังสือเรียน  ภาษาไทย :หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.4                                    

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้