Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 22:21 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเล่านิทาน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.3
โพส : วันที่ 14 ต.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 11,351 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเล่านิทาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การเล่านิทาน เวลา 8 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การเลานิทานเปนเปนประสบการณทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เปนกิจกรรมสงเสริมการอาน มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับผูฟง ฝกผูฟงใหมีจินตนาการตามไปเรื่องที่ฟง การสอดแทรกขอคิด คติธรรม และเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางความคิดริเริ่มและการเลียนแบบที่ดีใหแกนักเรียน และผูเลาจะตองเตรียมตัวในการเลาเปนอยางดี การเลานิทานใหเพลิดเพลินหรือประทับใจใหผูฟงติดตามเรื่องไปจนจบอยางไมรูเบื่อ ผูเลาจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเลานิทานและเทคนิคในการเลานิทาน
 
สาระการเรียนรู้
ความรู 
1. ความหมายของนิทาน  
2. จุดมุงหมายของการเลานิทาน  
3. รูปแบบการเลานิทาน  
4. การเลือกนิทานสําหรับเลา  
5. เทคนิคการเลานิทาน  
6. การฝกหัดเลานิทาน 

ทักษะกระบวนการคิด  
1. กระบวนการสํารวจรวบรวมขอมูล  
2. กระบวนการสรางความคิดสรางสรรค  
3. กระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความสามารถในการการแกปญหา ความสามารถในการการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการใชทักษะในการดํารงชีวิต  กระบวนการทํางานกลุม
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย                                                5. อยูอยางพอเพียง 
2. ซื่อสัตย สุจริต                                                                         6. มุงมั่นในการทํางาน 
3. มีวินัย                                                                                      7. รักษความเปนไทย 
4. ใฝเรียนรู                                                                                 8. มีจิตสาธารณะ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1  
1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู้ 
2. แบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม และอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน  
3. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับถามความสนใจในการอานหนังสือนิทาน สํารวจวานักเรียนชอบฟงนิทานหรือไม เคยฟงเรื่องอะไร หรืออยากฟงนิทานเกี่ยวกับอะไร นิทานนั้น ๆ มีขอคิด หรือคติเตือนใจเกี่ยวกับอะไรบาง สุมตัวแทนนักเรียน 2 คน ตอบคําถาม  
4. ขอครูอาสาสมัครนักเรียน 1 คน เลานิทานที่ประทับใจใหเพื่อนฟง 1 เรื่อง  
5. ครูชมเชยนักเรียนที่ออกมาเลานิทานวามีความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 
6. นักเรียนสนทนากับครูวา อยางไรถึงเรียกวานิทาน สุมตัวแทนนักเรียนตอบคําถาม  
7. นักเรียนอภิปรายถึงความหมายของนิทาน และชวยกันสรุปความหมายของนิทาน 
8. ใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของนิทานที่นักเรียนเคยฟงหรือไดยิน ตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติม  
9. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 เรื่อง การเลานิทาน เมื่อศึกษาเสร็จแลวใหตอบคําถามเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของนิทาน 

ชั่วโมงที่ 2  
1. ทบทวนความหมาย และประเภทของนิทาน  
2. นักเรียนชมสไลด PowerPoint เรื่อง เทคนิคการเลานิทาน ที่ชวยใหนักเรียนเห็นคุณสมบัติของ ผูเลานิทาน การเลือกเรื่องสําหรับเลา หลักและวิธีการเลานิทาน อุปกรณและกิจกรรมประกอบการเลานิทาน  
3. ใหนักเรียนชมวีดิทัศนการเลานิทานแบบวาดไปเลาไป เรื่อง ดาวอะไรเอย? (โดย อนุสรา ดีไหว จากสํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก)  
4. ครูสาธิตการเลานิทาน เรื่อง เด็กโลภกับปู  
5. ครูถามนักเรียนวาจากการฟงนิทานทั้ง 2 เรื่องไดขอคิดเกี่ยวกับเรื่องใด มีประโยชนมากนอยเพียงใด สุมนักเรียนตอบคําถาม และครูอธิบายเพิ่มเติม  
6. นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวาครูและผูเลาจากวีดิทัศนใชน้ําเสียง ทาทางประกอบการเลาอยางไร ในการเลานักเรียนชอบลักษณะการเลาแบบนี้หรือไม เพราะเหตุใดจึงชอบ สุมตัวแทนกลุมตอบคําถาม  
7. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหหลักและวิธีการเลานิทาน ตัวแทนนักเรียนนําเสนอ ครูอธิบายเพิม่ เติม และสุมนักเรียนตอบคําถาม  
8. นักเรียนชวยกันสรุปหลักและวิธีการเลานิทาน 

ชั่วโมงที่ 3 
1. ครูทบทวนหลักและวิธีการเลานิทาน 
2. ครูสาธิตการเลานิทาน เรื่อง สุนัขกับไกโตง   
3. ใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับนิทานที่ครูเลาวามีการสอดแทรกรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมตางๆของคนในสังคมแฝงเขาไปในเรื่องที่เลาหรือไมอยางไร ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอหนา ชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายชี้แนะ และใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
4. ใหนักเรียนอานใบความรูที่ 2 เรื่อง นิทานเรื่อง แกะเปลี่ยนสี หลังจากนั้นใหนักเรียนอภิปรายถึงพฤติกรรมตัวละครแตละตัว และเหตุการณในนิทาน เมื่ออานเรื่องนี้แลวไดความรูหรือขอคิดอะไรบาง นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรวา พฤติกรรมนั้นดีหรือไม ควรเลียนแบบหรือปรับแกไขพฤติกรรมอยางไร ตัวแทนกลุมนําเสนอ 
5. ครูสนทนากับนักเรียนถึงลักษณะตัวละคร เหตุการณในนิทาน และความเหมาะสมในการเลือกเรื่องสําหรับเลานิทาน เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักเห็นถึงประโยชนและคุณคาของนิทาน สุมนักเรียนตอบคําถามเพื่อวัดความเขาใจ และครูอธิบายเพิ่มเติม 

ชั่วโมงที่ 4 
1. ครูทบทวนประโยชนและคุณคาของนิทาน  
2. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ นอกหองเรียน เพื่อใหมีประสบการณตรงเกี่ยวกับการเลานิทาน มอบหมายใหนักเรียนแตละคนไปศึกษาคนควาจากหองสมุดโดยใหเลือกนิทานเพื่อนํามาเลา คนละ 1 เรื่อง ตามความชอบและความสนใจ จากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรืออินเทอรเน็ต โดยครูคอยใหคําแนะนํา และชวยนักเรียนพิจารณาเลือกเรื่องที่จะนํามาเลานิทาน  
3. ครูสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่นักเรียนเลือกมาเลาสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบาง และใหบอกรายละเอียดของนิทานวา เหตุผลที่เลือกหนังสือนิทานเลมนั้น มีตัวละครหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ในนิทานที่นักเรียนประทับใจมากที่สุด พรอมทั้งเหตุผลที่ประทับใจ และใหวิเคราะหวานิทานเลมนั้นใหคุณคา ประโยชนหรือขอคิดอะไรบาง สุมตัวแทนนักเรียนตอบคําถาม 
4. ใหนักเรียนชวยกันสรุปการเลือกเรื่องสําหรับเลานิทานวามีอะไรบาง โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 

ชั่วโมงที่ 5  
   ใหนักเรียนทําแผนผังความคิด เรื่องนิทานที่ฉันชอบ และระบายสีใหสวยงาม เพื่อใหนักเรียนสามารถจดจําเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุการณเกิดขึ้นที่ไหน ตัวละครมีกี่ตัว ใครบางมีความสัมพันธกันอยางไร การดําเนินเรื่องเปนอยางไร โดยใหทําลงในสมุด 

ชั่วโมงที่ 6  
1. ใหนักเรียนแตละคนทําบัตรบันทึกนิทาน (Cur card) เรื่องที่ตนจะเลา โดยเปนบัตรบันทึกเตือนความจํา จะชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการเลานิทาน ขนาดของบัตรคือ 4x6 นิ้ว สิ่งที่ควรบันทึกไวคือ  
    - ชื่อเรื่อง  
    - ชื่อคนแตงเรื่อง  
    - แหลงที่มา    
    - เวลาที่ใชในการเลา  
    - ชื่อตัวละครแตละตัว  
    - ฉาก  
    - เรื่องยอ  
    - ขอคิด หรือคติที่ได 
    - ประโยคหรือถอยคําประทับใจ  โดยใหกําลังใจและชมเชยเพื่อนวาบันทึกไดดี และครูใหคําแนะนําเพิ่มเติม  
2. ใหนักเรียนแตละคนผลัดกันอานใหเพื่อนฟง ครั้งแรกใหดูบัตรบันทึกได ครั้งที่สองใหอานโดยไมตองดูบัตรบันทึก ถาจําไมไดใหเพื่อนเลนเกมทายอะไรเอย เพื่อฝกความจําใหนักเรียนสนุกและไมเครียดกับการทองจําเนื้อเรื่อง  
3. ครูสุมตัวแทนนักเรียนในกลุมตอบคําถามเพื่อทดสอบความจําของเนื้อเรื่อง วาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีตัวละครอะไรบาง มีสถานการณอยางไร นักเรียนคนใดที่ยังจําไมไดใหหาเวลาทบทวน 
4. ครูสนทนากับนักเรียนถึงขั้นตอนในการเลานิทานแบบงาย ๆ ควรทําอะไรบาง สุมตัวแทนนักเรียนตอบคําถาม 
5. นักเรียนชวยกันสรุปการเลือกเรื่องสําหรับเลานิทาน 

ชั่วโมงที่ 7 
1.ครูทบทวนขั้นตอนในการเลานิทานแบบงาย ๆ ควรทําอะไรบาง สุมตัวแทนนักเรียนตอบคําถาม 
2. ครูใหตัวแทนนักเรียนที่ครูฝกการเลานิทานมาเลานิทานใหเพื่อนนักเรียนฟง เรื่อง สุนัขกับไกโตง และสอบถามนักเรียนวาเพื่อนมีวิธีการอยางไรในการเลานิทานไดสนุกและนาสนใจ และใหนักเรียนแตละกลุมอภิปราย ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้น และฝกใหนักเรียนรูจักการใหกําลังใจเพื่อน  
3. สุมตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงทาทางประกอบอิริยาบถของสัตวในนิทาน และเลียนแบบเสียงของสัตว เปนการฝกการใชน้ําเสียง ลีลาทาทางประกอบ  
4. ฝกรองเพลงสุนัขกับไกโตง โดยครูรองนําแลวนักเรียนรองตาม และใหนักเรียนประกวดแสดงลีลาทาทางประกอบเพลงตามจินตนาการ เพื่อความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
5. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหความจําเปนของการเตรียมความพรอมในการเลานิทานและเทคนิคการเลานิทานใหนาสนใจ ตัวแทนนําเสนอหนาชั้น โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทคนิคการเลานิทาน เปนการใหความคิดรวบยอดและนําไปสูการเตรียมตัวเลา 
6. ครูสุมตัวแทนนักเรียนตอบคําถาม และนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับเทคนิคการเลานิทาน 

ชั่วโมงที่ 8  
1. ครูทบทวนเทคนิคการเลานิทาน  
2. ครูแจงเกณฑที่ใชในการพิจารณาประเมินใหคะแนนการเลานิทานใหนักเรียนทราบ    
3. ใหนักเรียนแตละคนฝกลองเลานิทานใหเพื่อนฟง โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในกลุม เพื่อดูพัฒนาการวานักเรียนสามารถจดจําเรื่องที่เลาไดหรือไม และใหคะแนนในกลุมวาใครเลาไดดีที่สุดในกลุม ฝกใหนักเรียนแสดงความยินดีกับเพื่อนที่สามารถทําไดสําเร็จ และใหกําลังใจเพื่อนที่ยังตองพัฒนาการเลาตอไปใหดีขึ้น  
4. ใหนักเรียนจับคูผลัดเปลี่ยนกันเลานิทาน กอนออกมาเลาหนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล  
5. ใหนักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นวานักเรียนประสบปญหาในการเลานิทานหรือไมอยางไร และมีวิธีการในการแกปญหาสถานการณในขณะเลานิทานอยางไร โดยใหนักเรียนเขียนเปนแผนผังความคิด (Mind Mapping) และครูสุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอ  
6. ครูชมเชยและใหกําลังใจนักเรียนที่สามารถแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนาไดอยางสรางสรรค  
7. ใหนักเรียนอภิปรายวา นักเรียนสามารถจะนําความรูจากการเลานิทานไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร ตัวแทนนักเรียนนําเสนอหนาชั้น  
8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู หรือสรุปบทเรียน หรือซักถามขอสงสัยอีกครั้งหนึ่ง กอนจบบทเรียนเรื่องการเลานิทาน  
9. นักเรียนทําแบบทดสอบ เรื่อง การเลานิทาน  
10. ครูทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยนัดหมายใหนักเรียนมาทดสอบประเมินการเลานิทานนอกเวลาเรียนในชวงเชา พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน 
 
การวัดผลและประเมินผล
ดานความรู  
    - สังเกตจากการตอบคําถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

ดานทักษะ/กระบวนการ  
    - สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุม การอธิบาย และอภิปรายหัวขอที่ไดรับมอบหมาย  
    - การทดสอบประเมินการเลานิทานตามเกณฑที่กําหนด  

ดานคุณลักษณะ  
    - สังเกตจากทํางานดวยความขยัน มุงมั่น อดทน มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการทํางาน  

เครื่องมือวัดและประเมินผล  
    - แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และแบบบันทึกพฤติกรรมการเลานิทาน  
    - เกณฑการเลานิทาน
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 1 เรื่อง การเลานิทาน 
2. สไลด PowerPoint เรื่อง เทคนิคการเลานิทาน 
3. วีดิทัศนการเลานิทานแบบวาดไปเลาไป เรื่อง ดาวอะไรเอย?  (โดย อนุสรา ดีไหว จากสํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก) 
4. นิทาน เรื่อง เด็กโลภกับปู (ส. พลายนอย 2551: 119-121) 
5. ใบความรูที่ 2 นิทาน เรื่องแกะเปลี่ยนสี 
6. นิทาน เรื่อง สุนัขกับไกโตง (นภัส พัชรสม ม.ป.ป.: 1-15) 
7. แบบทดสอบ เรื่อง การเลานิทาน 

แหลงการเรียนรู 
1. หองสมุดโรงเรียน 
2. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
3. อินเตอรเน็ต
 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นิตยา ฉัตรเมืองปัก
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้