Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การช่วยฟื้นคืนชีพ

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2556
โหวต : | เข้าชม : 12,400 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (2) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างถูกวิธี   สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
      พ 5.1
   ม.4-6/7   แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี              

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี      
2. บอกประโยชน์ของการช่วยฟื้นคืนชีพได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
      วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสาธิต)

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสาธิตทีละกลุ่ม
2. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากลำดับหมายเลขในการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ
3. ครูชี้แจงเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจตรงกันแล้วให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเป็นผู้ประเมิน
4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการช่วยฟื้นคืนชีพ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ

 แบบประเมินการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา ม.4
2. อุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องพยาบาล
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid024.html
    - smcup.com/data/er/knowlage/move.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้