Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:13 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การช่วยฟื้นคืนชีพ

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2556
โหวต : | เข้าชม : 9,894 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (1) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมาก  จึงเป็นทักษะที่ควรศึกษาและฝึกปฏิบัติ  เพราะสามารถนำไปช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
      พ 5.1
   ม.4-6/7   แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี          

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพได้
2. ปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
      วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชั่วโมงที่  1
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้าน หรือที่นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน  เช่น มีดบาดมือ  กระแสไฟฟ้าดูด  รถชนกัน  คนตกจากที่สูง
2. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ หากเราพบเห็น หรืออยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ก็ควรให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี  เพื่อให้สามารถบรรเทาอาการของผู้เจ็บป่วยก่อนไปพบแพทย์
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นที่สามารถทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากที่สุด เช่น  การผายปอด  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  การห้ามเลือด
4. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  วิธีการที่นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเป็นส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นคืนชีพของผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ  จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่  2
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน  เพื่อร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ    ดังนี้
    - ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีเป่าปาก
    - ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดในตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย
    - ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีการต่างๆ
2. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติ (ตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพที่ครูเตรียมไว้) และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
3. ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติกิจกรรม
4. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  แล้วให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติที่ยังมีความบกพร่อง  เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำไปปรับปรุงให้ถูกต้อง        

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา ม.4
2. อุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องพยาบาล
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.doctor.or.th
    - www.ruamputoei.tht.in/aticle8.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้