Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 14:24 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 20 ส.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 12,505 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัยรุ่นจะมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและการเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งวัยรุ่นจะต้องรู้จักการจัดการอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
      พ 2.1
   ม.4-6/1   วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต         

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ
2. อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และการเกิดอารมณ์ทางเพศ
3. จัดการอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน  สังคม  และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำรงชีวิต

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการคิดวิเคราะห์)

1. ครูนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ โดยครูเล่าตัวอย่างจากข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้นักเรียนฟัง  เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น
2. ให้นักเรียนทุกคนเขียนวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศมาให้มากที่สุด ภายในเวลา 5 นาที
3. ให้นักเรียนนำเสนอวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่เขียนมา  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นและครูประมวลวิธีการที่นักเรียนนำเสนอทั้งหมด เขียนไว้บนกระดาน
4. ครูอธิบายเรื่อง การเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น และการจัดการอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ  ตามประเด็นที่กำหนด  ดังนี้
    - อิทธิพลที่เกิดจากตนเอง
    - อิทธิพลที่เกิดจากครอบครัว
    - อิทธิพลที่เกิดจากเพื่อน
    - อิทธิพลที่เกิดจากสังคมและวัฒนธรรม
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางเพศตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายแล้วร่วมกันสรุปประเด็นความรู้จากผลการวิเคราะห์ของกลุ่ม
7. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
8. ครูสอบถามถึงความพร้อมในการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  เมื่อพร้อมแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
9. ให้นักเรียนแต่ละคนสรุปเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ  แล้วให้ออกแบบเป็นผังมโนทัศน์ลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ
10. ให้อาสาสมัครนักเรียน 1-2 คน ออกมานำเสนอแนวคิดในการออกแบบผังมโนทัศน์
11. ครูชมเชยในความสามารถของนักเรียน  แล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมผลงานส่งครู
12. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของการนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการอภิปรายและวิเคราะห์อิทธิพล
 ของครอบครัว เพื่อน  และวัฒนธรรมที่มี
 ผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนิน
 ชีวิต

 แบบประเมินการอภิปรายและวิเคราะห์

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สุขศึกษา  ม.4
2. ข่าวที่นำมาเล่า
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/
    - http://www.spa.ac.th/healty/sapa/61/skin2.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้