Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 6:59 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 9 ส.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 8,633 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สัมมนาพระพุทธศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสัมมนาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา อันส่งผลต่อการพัฒนาตนนั้น จะต้องธำรงรักษาทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพุทธวัฒนธรรม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
      1.2   ม.4-6/5   สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - เสนอแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพุทธวัฒนธรรมได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การปกครอง คุ้มครอง ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย
2. การปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดแก้ปัญหา
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน คิดแบบสามัญลักษณะหรือคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา)
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน
5. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์โดยการถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
      1) ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีการศึกษาที่สมบูรณ์นั้น จะต้องมีลักษณะอย่างไร
          แนวคำตอบ   (1) มีความรู้สำหรับประกอบอาชีพ
                           (2) มีความรู้เข้าใจชุมชน  
                           (3) มีความรู้ในหลักจริยธรรม
      2) นักเรียนได้ปฏิบัติตนที่แสดงว่ามีการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างไรบ้าง
          แนวคำตอบ           ตามที่นักเรียนตอบ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
      3) ในการสัมมนาพระพุทธศาสนานั้น จะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
          แนวคำตอบ           หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอการอภิปรายเรื่อง “แนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลต่อการพัฒนาตน” ซึ่งอาจจะให้นักเรียน 2-3 กลุ่มย่อยมารวมกัน แล้วอภิปรายร่วมกันตามประเด็นที่กำหนดตามความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับเวลาและจำนวนนักเรียนว่าสมควรจะให้อภิปรายเป็นรายกลุ่ม หรือร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มใหญ่ หรือร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียนโดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปอภิปรายร่วมกัน)
3. ให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยครูเป็นผู้ช่วยชี้แนะและตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงความสำคัญของการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
5. ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำหนังสือเล่มเล็กประมวลความรู้และวิเคราะห์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์ และแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ส่งครูในเวลาที่กำหนดให้ครอบคลุมหัวข้อ ต่อไปนี้
      1) พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
      2) การธำรงรักษาพระพุทธ
      3) การธำรงรักษาพระธรรม
      4) การธำรงรักษาพระสงฆ์
      5) การธำรงรักษาพุทธวัฒนธรรม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง
 พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
 และแนวทางในการธำรงรักษา
 พระพุทธศาสนา

 แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง
 พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์ และ
 แนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง พระพุทธศาสนา
 กับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและ
 การพัฒนา

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) ธรรมปิฎก.  พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).  ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2541.
      2) ธรรมปิฎก.  พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด, 2546.
      3) ธรรมปิฎก.  พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).  พุทธธรรม, ฉบับเดิม.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, 2544.
      4) ธรรมปิฎก.  พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
      5) พรหมคุณาภรณ์, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด, 2548.
      6) เสฐียรพงษ์ วรรณปก.  คำบรรยายพระไตรปิฎก.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2543.
      7) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. คิดเป็นทำเป็นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2541.
      8) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. ธรรมะนอกธรรมาสน์.  กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545.

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.watsamrong.com/tamma3.htm
    - banbanradio.com/upload/forum/doc000001.pdf

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้