Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:32 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 2 ส.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 8,135 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พระไตรปิฎก เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พระไตรปิฎก  เป็นคัมภีร์ที่บรรจุคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นหมวดหมู่  ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนควรศึกษาเพื่อนำหลักธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
      ส 1.1   ม.4-6/15   วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและการเผยแผ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - วิเคราะห์ความสำคัญของพระไตรปิฎกได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎก และคัมภีร์ของศาสนาอื่นๆ การสังคายนาและการเผยแพร่พระไตรปิฎก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

1. ครูตั้งคำถามถามนักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม  เช่น
      1) พระไตรปิฎก  คืออะไร
          แนวคำตอบ  คัมภีร์ที่บรรจุหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
      2) พระไตรปิฎก  แบ่งออกเป็นกี่หมวด  อะไรบ้าง
          แนวคำตอบ  3 หมวด คือ พระวินัยปิฎก,  พระสุตตันตปิฎก (พระสูตร) และพระอภิธรรมปิฎก
      3) ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกที่นักเรียนเคยอ่าน  ได้แก่อะไรบ้าง
          แนวคำตอบ  (พิจารณาคำตอบของนักเรียน)

2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจพระไตรปิฎก และการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกนั้นสามารถศึกษาได้ทั้งฉบับภาษาบาลีและฉบับแปล
3. ครูพานักเรียนไปเรียนที่ห้องสมุดหรือห้องจริยธรรม/ห้องพระพุทธศาสน์  ที่มีหนังสือพระไตรปิฎกให้นักเรียนค้นคว้า  หรือครูอาจยืมหนังสือพระไตรปิฎกมาให้นักเรียนในห้องเรียนตามความเหมาะสม
4.   นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าข้อความน่ารู้ที่นักเรียนสนใจจากพระไตรปิฎก  นำมาวิเคราะห์แล้วตอบคำถามตามหัวข้อในใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระไตรปิฎก
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  และให้กลุ่มอื่นซักถามและให้ข้อคิด โดยครูช่วยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญหรือข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก
7. นักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ของการศึกษาพระไตรปิฎก  เช่น
      1) รู้หลักธรรมที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา
      2) ได้หลักในการดำรงชีวิต
      3) รู้วิธีสอนของพระพุทธเจ้า
      4) รู้ความเป็นไปในสมัยพุทธกาล
             ฯลฯ
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำแผ่นพับ  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎกที่ได้ศึกษาไป  โดยมีการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ต่อไปนี้
      1) การวิเคราะห์หลักธรรมในพุทธศาสนสุภาษิต
      2) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพุทธศาสนสุภาษิต
      3) การวิเคราะห์คุณค่าของพระไตรปิฎก
      4) ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
10. ครูคัดเลือกแผ่นพับที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี นำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนที่หน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้
 ที่ 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก 

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  พระพุทธศาสนา ม. 4
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      (1) สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534.
      (2) สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณากิจ, 2511.
      (3) เสฐียรพงษ์  วรรณปก.  คำบรรยายพระไตรปิฎก.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2543.
3. เอกสารความรู้เพิ่มเติมเรื่อง พระไตรปิฎก
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง  พระไตรปิฎก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ                    
    - http://www.fungdham.com/proverb.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้