Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 10:08 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 28 มิ.ย. 2556
โหวต : | เข้าชม : 13,946 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ซอฟต์แวร์  เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์จึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    
      ง 3.1   ม.4-6/8   ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
                 ม.4-6/11   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้
2. อธิบายระบบปฏิบัติการของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
3. บอกความสำคัญและการใช้งานของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง    
1. การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม  ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง และใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม    
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด                                        
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                  
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้                                                                                   
3. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำตัวอย่างโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ มาให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน  แล้วถามนักเรียนว่า  โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ครูนำมาแสดงนั้น นักเรียนเคยใช้งานหรือไม่  ถ้านักเรียนเคยใช้ให้ออกมาบอกประโยชน์ในการใช้งาน
2. ให้นักเรียนบอกความจำเป็นในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์  และบอกหลักสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ  พอสังเขป
3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กัน  เพื่อร่วมกันศึกษาและสืบค้นประเด็นความรู้ที่กำหนดให้  ดังนี้
    - ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)
    - ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)
5. ให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาและสืบค้นประเด็นความรู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วนำข้อมูลมาเรียบเรียงและสรุปสาระสำคัญ
6. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนำประเด็นความรู้ที่ได้สรุปสาระสำคัญแล้วมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม 
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหลากหลายของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
9. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ
10. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทของซอฟต์แวร์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในชั่วโมงต่อไป

ชั่วโมงที่ 3
1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ  และช่วยกันอธิบาย หรือตอบคำถามที่ครูกำหนด  ดังนี้
    - ซอฟต์แวร์ระบบมีความสำคัญอย่างไร  และแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
    - ระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System : DOS) มีข้อจำกัดอย่างไร
    - การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบ   มีหลักในการพิจารณาอย่างไร
2. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่ครูกำหนด เช่น
   > เขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ และฮาร์ดแวร์ ลงในกระดาษแข็งที่ครูแจก  แล้วส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
   > บอกหลักในการเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ พร้อมยกตัวอย่าง  เช่น
    - โปรแกรมวาดภาพ  และตกแต่งภาพ
    - โปรแกรมเกี่ยวกับงานพิมพ์
    - โปรแกรมเกี่ยวกับการป้องกันระบบของคอมพิวเตอร์
   > อภิปรายความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ  แล้วส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาร่วมกันสรุปผลหน้าชั้นเรียน
3. ครูสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน  และประเมินผลงานของนักเรียนเบื้องต้นจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  และประโยชน์ที่ได้รับ  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
2. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม  แล้วให้ตัวแทนออกมาจับสลากบัตรโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ครูกำหนด  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม ดังนี้

3. ครูและสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูชมเชยกลุ่มที่ทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามความรู้ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งครูตรวจ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4
2. ตัวอย่างโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ
3. กระดาษแข็ง
4. สลากบัตรโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์
5. ใบความรู้เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
6. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
7. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  ซอฟต์แวร์ระบบ
8. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง  ซอฟต์แวร์ประยุกต์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.bcoms.net/temp/lesson3.asp
    - http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/software/index.html
    - http://www.blmiacec.ac.th/E-learning/system/unit9/os9-1.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้