Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 20:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรียนรู้กระบวนการทำงาน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,528 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การทำงานโดยใช้กระบวนการทำงาน เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพนั้น ทักษะกระบวนการทำงานต่างๆ มีความสำคัญซึ่งในการทำงานจะต้องรู้จักเลือกใช้ทักษะการทำงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากงานหลายๆ อย่างไม่สามารถปฏิบัติได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีคุณภาพ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ง  1.1    ม.1/1        วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
             ม.1/2       ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
             ม.1/3       ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1)    บอกขั้นตอนของทักษะกระบวนการทำงานได้
2)    อธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มได้
3)    อธิบายขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาได้
4)    บอกประโยชน์ของการมีลักษณะนิสัยการทำงานด้วยความเสียสละ

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1)   ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน  โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้
2)   กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงงาน
3)    ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
4)    การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
-      ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-      ทักษะการคิดเป็นระบบ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
-      กระบวนการปฏิบัติ
-      กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.    มีวินัย
2.    ใฝ่เรียนรู้
3.    มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1.   ครูให้นักเรียนดูผลงานหรือชิ้นงานหลายๆ แบบ แล้วให้พิจารณาว่า มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกชิ้นงานจากที่ครูนำมา 1 ชิ้นงาน แล้วให้ช่วยกันคิดขั้นตอนการทำงาน ใช้กระบวนการทำงานใดบ้างในการทำงานชิ้นนั้น จากนั้นให้บันทึกลงในสมุด
3.   นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังหน้าชั้นเรียน
4.   ครูทบทวนขั้นตอนการทำงานให้นักเรียนฟังอีกครั้ง
5.   ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดชิ้นงาน กลุ่มละ 1 ชิ้น โดยให้จดบันทึกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มคิดชิ้นงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน แล้วให้จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน นำเสนอหน้าชั้นเรียน
6.   ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นงานให้พร้อม (เตรียมมาล่วงหน้า)
7.   นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงาน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)
8.   นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมเล่มรายงาน
9.   ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละกลุ่ม ครูนำผลงานของนักเรียนจัดแสดง ไว้เป็นผลงานประจำห้อง
10.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง เรียนรู้กระบวนการทำงาน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

ประเมินการผลิตชิ้นงานโดยใช้กระบวนการทำงาน

แบบประเมินการผลิตชิ้นงานโดยใช้กระบวนการทำงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1)   หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2)   ชิ้นงานประเภทต่างๆ

แหล่งการเรียนรู้
1)   ห้องสมุด

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้