Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 11:02 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 14 มิ.ย. 2556
โหวต : | เข้าชม : 9,028 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง รูปแบบทัศนศิลป์จีน เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ผลงานทัศนศิลป์ของจีนมีรากฐานทางความคิดที่พยายามจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ และให้ความสนใจในเพื่อนมนุษย์และสังคม ชาวจีนโบราณมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใดในโลก และมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
      ศ 1.2
   ม.4-6/1   วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
                 ม.4-6/3   อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายรูปแบบผลงานทัศนศิลป์จีนได้
2. บอกผลงานทัศนศิลป์สมัยต่างๆ ของจีนได้
3. บอกอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่
1
1. ครูนำภาพกำแพงเมืองจีนที่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มาให้นักเรียนดู แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงความแปลกและความมหัศจรรย์
2. ครูฉายวีดิทัศน์ หรือ VCD เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ของจีน โดยให้นักเรียนช่วยกันสังเกตลักษณะของเครื่องแต่งกาย ลีลา ท่าทาง และดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงว่ามีลักษณะคล้ายกันกับการแสดงนาฏศิลป์ของไทยอย่างไร
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง รูปแบบทัศนศิลป์จีน จากหนังสือเรียน
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์จีน โดยให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ ดังนี้
    - สมาชิกคนที่ 1  มีหน้าที่  อ่านคำถามและแยกแยะประเด็นให้ชัดเจน
    - สมาชิกคนที่ 2  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลหาแนวทางในการตอบคำถาม
    - สมาชิกคนที่ 3  มีหน้าที่  ตอบคำถาม
    - สมาชิกคนที่ 4  มีหน้าที่  ตรวจสอบคำตอบ
5. ให้สมาชิกแต่ละคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่จนครบทุกข้อ ดังนี้
    - สมาชิกคนที่ 2  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 1 
    - สมาชิกคนที่ 3  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 2
    - สมาชิกคนที่ 4  เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 3
    - สมาชิกคนที่ 1  กลับมาทำหน้าที่แทนสมาชิกคนที่ 4
6. ครูตรวจคำตอบด้วยตนเองหรือให้นักเรียนผลัดกันตรวจคำตอบ โดยมีแนวเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่องานทัศนศิลป์จากหนังสือเรียน และช่วยกันสรุป โดยครูคอยชี้แนะในส่วนที่บกพร่อง
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาผลงานทัศนศิลป์อินเดียและจีน แล้วบันทึกลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ว่ามีความแตกต่างและมีอิทธิพลต่องานทัศนศิลป์ของไทยอย่างไร
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชยกลุ่มที่ทำผลงานได้ถูกต้องและให้กำลังใจกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจการบันทึกลักษณะรูปแบบงาน
 ทัศนศิลป์อินเดียและจีน

 แบบประเมินการบันทึกลักษณะรูปแบบงาน
 ทัศนศิลป์อินเดียและจีน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4
2. ภาพกำแพงเมืองจีน
3. วีดิทัศน์/VCD การแสดงนาฏศิลป์จีน
4. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์จีน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้