Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:46 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.4
โพส : วันที่ 14 มิ.ย. 2556
โหวต : | เข้าชม : 5,900 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทัศนศิลป์เป็นศิลปะที่สื่อความหมายและรับรู้ได้ด้วยสายตา อันประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งผลงานทัศนศิลป์เหล่านี้มีปรากฏให้เห็นอย่างมากมายหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะของสังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
      ศ  1.2   ม.4-6/3   อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของงานทัศนศิลป์ได้
2. บอกรูปแบบของงานทัศนศิลป์ได้
3. บอกอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่องานทัศนศิลป์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำผลงานทัศนศิลป์ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แต่ละประเภท ดังนี้
    - ภาพผลงานจิตรกรรม เช่น ภาพวาดทิวทัศน์หรือภาพวาดหุ่นนิ่ง
    - ภาพผลงานประติมากรรม เช่น ผลงานปั้นหรือผลงานแกะสลัก
    - ภาพผลงานสถาปัตยกรรม เช่น ผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
    - ภาพผลงานภาพพิมพ์ เช่น ผลงานภาพพิมพ์ลายเส้นหรือผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนจินตนาการประเภทของงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบมาคนละ 1 ประเภท แล้วให้บันทึกลงในสมุด
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกผลงานทัศนศิลป์ชิ้นนั้น
4. ครูนำภาพผลงานทัศนศิลป์ที่เป็นที่นิยม เช่น ผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แล้วให้นักเรียนบอกถึงคุณค่าและความสำคัญของผลงานที่ครูนำมาให้ดู
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์จากหนังสือเรียน
6. ครูให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์ โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและหาคำตอบ
7. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง ครูคอยเสนอแนะในส่วนที่บกพร่อง

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมเลือกหาภาพผลงานทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและภาพพิมพ์ สาขาละ 1 ภาพ จากหนังสือหรือนิตยสาร (ครูเตรียมมาให้)
2. ให้แต่ละกลุ่มนำภาพทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันว่า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และผลงานที่นักเรียนเลือกต้องการสื่อความหมายเรื่องใด จากนั้นให้บันทึกลงในสมุด
3. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่เพื่อนนำเสนอ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปแบบงานทัศนศิลป์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1 

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4
2. ภาพผลงานทัศนศิลป์สาขาต่างๆ
3. หนังสือ นิตยสาร
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด  

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้