Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:05 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 20 ธ.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 29,768 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ระบอบการปกครองแบบฟิวดัลหรือระบอบศักดินาสวามิภักดิ์  อำนาจที่แท้จริงตกอยู่ในมือของขุนนางตามแว่นแคว้นและคริสตจักรได้มีอิทธิพลทางจิตใจของชาวยุโรป จนกระทั่งเกิดสงครามครูเสดขึ้น ทำให้อำนาจของขุนนาง ลดลงและกษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นจนสามารถสถาปนารัฐประชาชาติได้สำเร็จ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.2   ม.4-6/2   วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุปเหตุการณ์ของระบอบฟิวดัลและสงครามครูเสดได้
2. วิเคราะห์เหตุการณ์และผลกระทบของระบอบฟิวดัลและสงครามครูเสดได้
3. สรุปเหตุการณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้
4. วิเคราะห์เหตุการณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  
เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น
 - ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์
 - สงครามครูเสด
 - การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับสงครามครูเสด  หรือระบอบฟิวดัลให้นักเรียนชม ภายหลังชมเสร็จแล้ว ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ว่า
    - เป็นเหตุการณ์ใด
    - เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
    - ส่งผลสำคัญต่อโลกปัจจุบันอย่างไร
2. เมื่อนักเรียนตอบแล้ว  ครูจึงเฉลยคำตอบแล้วอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าระบอบฟิวดัลและสงครามครูเสดเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยกลางที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวยุโรปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยระบอบฟิวดัลเป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจ ที่อำนาจอยู่ที่ขุนนางมิใช่กษัตริย์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นทาสติดที่ดินและดำรงชีวิตอยู่ในเขตแมเนอร์ของขุนนาง จนกระทั่งเกิดสงครามครูเสด ทำให้ระบอบฟิวดัลถูกทำลายลงมีการแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม และให้สมาชิกกลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน เลขานุการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบอบฟิวดัลและสงครามครูเสด จากหนังสือเรียน และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
4. ให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อที่จะทำการศึกษาค้นคว้า กลุ่มละ 1 หัวข้อ  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1  ระบอบฟิวดัล
    - กลุ่มที่ 2  ระบบเศรษฐกิจแบบแมเนอร์
    - กลุ่มที่ 3  สาเหตุของสงครามครูเสด
    - กลุ่มที่ 4  ผลของสงครามครูเสด
5. ทุกกลุ่มประชุมเพื่อระดมสมองวางแผนศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่กลุ่มของตนได้รับ
6. ครูนัดหมายให้ทุกกลุ่มเตรียมส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป 

ชั่วโมงที่ 3
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้ว เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนเข้าใจจากนั้นครูคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดไปติดที่ป้ายนิเทศของชั้นเรียน
2. ครูแจกใบงานที่ 1.1 เรื่อง ระบอบฟิวดัล และใบงานที่ 1.2 เรื่อง สงครามครูเสด  ให้นักเรียนทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบอบฟิวดัลและสงครามครูเสด

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูเล่าถึงประวัติของฟรันเซสโก  เปตรากา ชาวอิตาเลียน  ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยที่มีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างผลงานสำคัญที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม  โดยครูกำหนดประเด็นการศึกษา ดังนี้
    - สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
    - ลักษณะของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
    - มรดกทางวัฒนธรรม
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้  โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
4. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
 รายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์สากล  ม.4-ม.6
2. วีดิทัศน์เกี่ยวกับสงครามครูเสด หรือระบอบฟิวดัล
3. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
4. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง ระบอบฟิวดัล
5. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง สงครามครูเสด

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด หรือห้องสมุดประชาชน
2. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
3. ราชบัณฑิตยสถาน
4. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้