Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : มัธยมปลาย
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 14,856 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมปลาย
เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติตามกาลเวลา และสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย สากล และภูมิภาคที่สำคัญของโลก

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1
   ม.4-6/1   ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและภูมิภาคที่สำคัญของโลก
2. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
3. เปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย สากล และภูมิภาคที่สำคัญของโลกที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในการต่อเนื่องของกาลเวลา

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล
2. ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - ทักษะการสืบค้น

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน)

ชั่วโมงที่ 1
1. ให้นักเรียนนับ 1- 4  เพื่อกำหนดหมายเลขประจำตัว 
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่ตรงกับหมายเลขที่นักเรียนนับ  โดยให้นักเรียนที่นับหมายเลขเดียวกันร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้  ดังนี้
    - หมายเลข  1    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก :  สมัยก่อนประวัติศาสตร์
    - หมายเลข  2    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก :  สมัยประวัติศาสตร์
    - หมายเลข  3    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก :  จีน
    - หมายเลข  4    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก :  อินเดีย
3. นักเรียนในแต่ละหมายเลขร่วมกันสรุปความรู้  และซักถามข้อสงสัยกับสมาชิกในกลุ่มจนเกิดความเข้าใจตรงกัน
4. ให้นักเรียนรวมกลุ่มใหม่  กลุ่มละ 4 คน  โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องมีสมาชิกครบทั้ง 4 หมายเลข แล้วให้แลกเปลี่ยนความรู้และซักถามกันในกลุ่ม
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมและทบทวนความรู้   แล้วนัดหมายให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเล่นเกมเก็บแต้ม ในชั่วโมงเรียนต่อไป

ชั่วโมงที่ 2-3
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้จากที่ได้ศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมา
2. ครูสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมก่อนการเล่นเกมเก็บแต้ม  แล้วอธิบายวิธีการเล่นเกมเก็บแต้ม   (เอกสารประกอบการสอน เกมเก็บแต้ม)
3. ให้นักเรียนเล่นเกมตามวิธีการเล่นเกม  โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ  หรือสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
4. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการเล่นเกมเก็บแต้ม ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกัน
5. ให้นักเรียนกลุ่มที่ชนะในการเล่นเกมส่งตัวแทนออกมาบอกถึงการเตรียมความพร้อมในการเล่นเกม  และให้เพื่อนปรบมือชมเชยในความสามารถของเพื่อนๆ
6. ให้นักเรียนร่วมกันเล่นเกมฉันคือ.... (เอกสารประกอบการสอน เกม ฉันคือ...) โดยครูกำหนดเวลาในการเล่นเกมประมาณ 20-30 นาที  (กำหนดโดยพิจารณาจากความพร้อมของนักเรียน)
7. ให้นักเรียนสรุปผลคะแนนจากการเล่นเกม  และความรู้ที่ได้รับ
8. ครูชมเชยในความสามารถและการทำงานร่วมกันอย่างสมานสามัคคีของนักเรียนทุกกลุ่ม
9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเรื่อง ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล ในหนังสือเรียน  แล้วเปรียบเทียบและสรุปความรู้
10. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่เป็นผลจากเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
11. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการออกแบบผังมโนทัศน์หน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนร่วมกันจัดทำผังมโนทัศน์แสดง
 การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ที่เป็น
 ผลจากเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 แบบประเมินผังมโนทัศน์แสดงการ
 เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ที่เป็นผล
 จากเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6
2. เกมเก็บแต้ม 
3. เกมฉันคือ             
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด                                                               
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้